BTs nyheds­mu­skel vok­ser

BT - - NYHEDER -

KOM­MEN­TAR

Nu kan det da va­e­re, at min svi­ger­mor om­si­der sy­nes, at jeg la­ver no­get for­nuf­tigt. For i en men­ne­ske­al­der har hun la­est BT og haft sin dag­li­ge avis som den vig­tig­ste kil­de til un­der­hol­den­de op­lys­ning. Den avis er jeg net­op ble­vet an­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør for. Det er no­get af en arv at skul­le for­val­te, og det vil jeg gø­re ef­ter bed­ste ev­ne sam­men med min nye kol­le­ga i che­fre­dak­tio­nen, Jo­nas Kuld Rat­hje, og de dyg­ti­ge og de­di­ke­re­de me­d­ar­bej­de­re på BT. SOM DET I går frem­gik af en pres­se­med­del­el­se, går BT og gra­tisa­vi­sen Me­troxpress (MX) sam­men i et nyt sel­skab un­der Ber­ling­s­ke Me­dia. Det gi­ver nog­le nye og uhy­re spa­en­den­de mu­lig­he­der i det dan­ske me­di­e­mar­ked. Jeg kan li­ge fo­re­stil­le mig svi­ger­mor ryn­ke bry­ne­ne, se dybt skep­tisk på mig og spør­ge: Be­ty­der det så, at I skal til at la­ve helt om på den avis, som jeg hol­der så me­get af? Min avis! Nej. BT vil fort­sat va­e­re BT: He­le Dan­marks avis med jour­na­li­stik­ken som det evigt ban­ken­de hjer­te. Al­tid let­til­ga­en­ge­lig og un­der­hol­den­de i sin til­gang til Dan­mark og ver­den - og al­drig li­ge­gyl­dig. 100 år gam­mel og me­re mo­der­ne end no­gen­sin­de. I FØR­STE OM­GANG be­ty­der ny­ska­bel­sen i dansk pres­se, at vi in­den for kort tid sam­men­la­eg­ger de to re­dak­tio­ner på BT og MX, så vi får én sta­erk og flek­si­bel nyheds­mu­skel. BT vil fort­sat va­e­re den avis, som al den unik­ke jour­na­li­stik en­der i til gavn for la­e­ser­ne, Jens Grund an­sv. che­fre­dak­tør mens MX vil pu­bli­ce­re de hi­sto­ri­er, som er al­ment til­ga­en­ge­li­ge og der­for gra­tis. Det er en af­gø­ren­de for­skel på de to avi­ser: BTs pa­pira­vis er for abon­nen­ter, MX for gra­ti­ster. Sam­men når vi ud til he­le Dan­mark. VO­RES AM­BI­TIO­NER FEJL­ER ik­ke no­get. Vi vil va­e­re først, størst og bedst i Dan­mark. Ser BT så i al frem­tid fuld­sta­en­dig ud som i dag? Nej, BT skal na­tur­lig­vis ud­vik­les og fora­ed­les, så vi he­le ti­den kan for­ka­e­le vo­res la­e­se­re med et bed­re og bed­re pro­dukt. Den ud­vik­ling vil og­så ske i lø­bet af 2017. Men BT vil sta­dig va­e­re BT. MAN­GE TA­LER OM jour­na­li­stik­kens kri­se. Det er for­kert. Jour­na­li­stik­ken er ik­ke i kri­se. Vi har bed­re jour­na­li­ster end tid­li­ge­re, og på BT når vi i dag ud til fle­re la­e­se­re end no­gen­sin­de med vo­res jour­na­li­stik. Der har al­drig va­e­ret stør­re be­hov for me­di­er, der kan skel­ne sand­hed fra løgn, sor­te­re i in­for­ma­tions-foru­re­nin­gen og gi­ve la­e­ser­ne det kva­li­fi­ce­re­de over­blik end i dag. Der­i­mod er me­di­er overalt i ver­den ud­for­dret på de­res for­ret­nings­mo­del­ler, her­un­der BT. Der­for er det bå­de nød­ven­digt og rig­tigt at gå sam­men i et nyt me­di­e­sel­skab med MX. Min op­ga­ve er at va­e­re med til at frem­tids­sik­re BT, så avi­sen og­så til sin tid kan fejre 200 års ju­bila­e­um. PRI­VAT ER JEG uri­me­ligt pri­vil­e­ge­ret. Jeg har en ko­ne, der si­ger, at hun el­sker mig - jeg el­sker i hvert fald hen­de - og vi har tre fan­ta­sti­ske, voks­ne børn. OLE BIRK OLESEN Min fa­mi­lie er det ene­ste, der be­ty­der me­re for mig end mit ar­bej­de. Jeg ser gan­ske vist ik­ke så me­get til fa­mi­li­en som til mi­ne ar­bejds­kol­le­ger. Mit ar­bej­de er en me­get stor del af min iden­ti­tet. Så­dan tror jeg, at vi er man­ge dan­ske­re, der har det.

Vo­res am­bi­tio­ner fejl­er ik­ke no­get. Vi vil va­e­re først, størst og bedst i Dan­mark

DET ER IK­KE no­gen hem­me­lig­hed, at jeg er ’ud­lånt’ til BT fra mit job som che­fre­dak­tør på Ber­ling­s­ke. Jeg ken­der hu­set igen­nem de se­ne­ste seks år, og da jeg for gan­ske ny­lig blev spurgt, om jeg hav­de lyst til at sprin­ge til, tø­ve­de jeg ik­ke et se­kund. Hvis no­gen skul­le fin­de på at spør­ge, hvor la­en­ge jeg bli­ver, er mit svar: Så la­en­ge det er nød­ven­digt. For BT er ik­ke ba­re en ny op­ga­ve. Det er en livs­stil for rig­tig man­ge men­ne­sker. Bå­de for dem, der la­e­ser BT, og for dem, der ar­bej­der på avi­sen. JEG TROR PÅ, at en chef skal va­e­re syn­lig og til­ga­en­ge­lig. Der­for vil bå­de jeg og min kol­le­ga Jo­nas Kuld Rat­hje som det før­ste flyt­te ud af chef­kon­to­rer­ne og ud i BTs sto­re Nyheds­rum. Men og­så for la­e­ser­ne vil vi ger­ne va­e­re til­ga­en­ge­li­ge. Jeg hå­ber, at I har lyst til at mai­le mig for­slag, som kan gø­re BT end­nu bed­re. El­ler for den sags skyld gi­ve os ska­el­dud, hvis vi en dag fortje­ner det. IK­KE FOR MIN skyld. Men for BTs skyld. Det er der­for, jeg er her. Min mailadres­se er grund@bt.dk.

7. novem­ber

HVAD ER PROBLEMET?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.