Der­for er de så

BT - - NYHEDER -

no­gen kom­mer til at si­ge du, og han kan og­så fin­de på at vi­se sig fra sin men­ne­ske­li­ge si­de. Nog­le gan­ge kan man døm­me det som en fejl, som vi gri­ner ad, men det er med til at ska­be et me­re men­ne­ske­ligt bil­le­de af kon­ge­hu­set,« vur­de­rer Su­ne Bang, der er di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Kø­ben­havn.

»De har beg­ge en gen­nem­slags­kraft på for­skel­li­ge om­rå­der. Kron­prin­sen vir­ker som en fisk i van­det i for­hold til at ind­gå i det me­re fol­ke­li­ge, hvor han mø­der dan­ske­re med de ting, vi be­ska­ef­ti­ger os med, som sport, sund­hed, mens Mary har en fan­ta­stisk ev­ne til at sa­et­te per­spek­tiv på tin­ge­ne. Hun har det her evig­heds­blik, som ra­ek­ker ud­over den kon­kre­te si­tu­a­tion, hun står i. På den må­de lig­ner de kong Fre­de­rik og dron­ning In­grid, hvor man og­så hav­de den fol­ke­li­ge kon­ge og den ele­gan­te dron­ning. En su­per-sta­erk kon­stel­la­tion,« ly­der hans ana­ly­se. God ar­bejds­de­ling mel­lem de to Pra­e­cis som det var til­fa­el­det med det tid­li­ge­re kon­ge­par, la­der ar­bejds­de­lin­gen mel­lem Mary og Fre­de­rik til at va­e­re klar. Hun har et sta­er­kt so­ci­alt en­ga­ge­ment med fo­kus på børn, sund­hed og kvin­ders ret­tig­he­der, hvil­ket blandt an­det kom­mer til ud­tryk gen­nem Kron­prin­ses­sens hjer­te­barn, Mary Fon­den, mens Fre­de­rik in­ter­es­se­rer sig me­get for sport og fy­sisk ud­fol­del­se, for­kla­rer hi­sto­ri­ker og kon­ge­hu­s­eks­pert Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen, der er enig i sam­men­lig­nin­gen:

»Fre­de­rik er vir­ke­lig trå­dt i ka­rak­ter i sin rol­le som kron­prins, ef­ter Mary er kom­met ind i bil­le­det. Hun har va­e­ret en vig­tig støt­te for ham i hans op­ga­ver - på sam­me må­de, som In­grid var det for Fre­de­rik d. 9.,« me­ner han.

In­grid Ann Wat­son er enig i, men un­der­stre­ger en va­e­sent­lig po­in­te.

»Jeg er ik­ke tvivl om, at hun gør ham til en bed­re mand. Men han gør og­så hen­de til en bed­re kvin­de. Når man el­sker hin­an­den på den må­de, som de gør, gør man au­to­ma­tisk hin­an­den bed­re.« De­res kaerlighed ly­ser ud af dem. De for­mår at hol­de ka­er­lig­he­den i li­ve gen­nem gen­si­dig respekt, og de er go­de til at støt­te og ro­se hin­an­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.