Trump har aen­dret syn på Oba­ma­ca­re

BT - - NYHEDER -

Do­nald Trump si­ger nu i et in­ter­view med Wall Stre­et Jour­nal, at han over­ve­jer at be­hol­de de­le af Ba­ra­ck Oba­mas sund­heds­re­form.

Det ga­el­der blandt an­det fora­el­dres mu­lig­hed for at in­klu­de­re ae­l­dre børn i egen sund­heds­for­sik­ring.

Trump over­ve­jer og­så at be­hol­de for­bud­det mod, at for­sik­rings­sel­ska­ber kan af­vi­se for­sik­rings­ta­ge­re med hen­vis­ning til tid­li­ge­re pro­ble­mer med de­res hel­bred.

Un­der valg­kam­pen var en af­skaf­fel­se af den så­kald­te Oba­ma­ca­re-sund­heds­plan et af Trumps cen­tra­le valg­løf­ter. Han sag­de, at der i ste­det skul­le ska­bes øget kon­kur­ren­ce mel­lem pri­va­te for­sik­rin­ger.

Men han sen­der nu an­dre sig­na­ler:

»En­ten vil Oba­ma­ca­re bli­ve aen­dret el­ler op­ha­e­vet og er­stat­tet,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.