’Do­nald gør ik­ke, som vi

BT - - NYHEDER - 1946: 1948: 1949: 1956: 1958: 1959: 1962: 1964: 1966: 1968: 1972: 1976: 1977: 1977:

Fa­mi­li­en Trump. Do­nalds far sid­der i mid­ten i det sor­te jak­kesa­et.

Iføl­ge for­fat­te­ren Gwen­da Blair, der har skre­vet bo­gen ’The Trumps’, be­gyn­der Do­nald at ta­le tid­ligt. Og hans før­ste ord er ik­ke un­der­ligt ’Da-da’. Fa­el­les for at al­le fem Trumpbørn er det nem­lig, at fa­de­ren Fred Trump er fa­mi­li­ens helt do­mi­ne­ren­de skik­kel­se.

Do­nald får en lil­le­bror, Ro­bert. Og den vel­ha­ven­de fa­mi­lie le­ver har­monisk i Ja­mai­ca Esta­tes, Qu­e­ens, hvor ’The Trumps’ har om­rå­dets fi­ne­ste hus med ik­ke fa­er­re end 23 va­e­rel­ser.

Do­nald Trump har pro­ble­mer i sko­len. Iføl­ge si­ne til­ta­gen­de fru­stre­re­de la­e­re­re kan han ik­ke ta­ge imod or­drer. Og fora­el­dre­ne be­slut­ter sig for at in­d­rul­le­re søn­ni­ke i en mi­li­ta­er­sko­le i New York.

Do­nald be­gyn­der som elev på ’New York Mi­li­tary Aca­de­my’. Og han be­fin­der sig som en fisk i van­det. Han bli­ver po­pu­la­er bå­de blandt pi­ger og dren­ge. Do­nald får iføl­ge for­fat­te­ren Mi­cha­el D’An­to­nio sin før­ste rig­ti­ge ka­e­re­ste. Fora­el­dre­ne ved in­gen­ting.

Do­nald trump be­står ek­sa­men fra mi­li­tra­esko­len. Han flyt­ter hjem til fora­el­dre­ne i Qu­e­ens. Og nu be­gyn­der stu­di­er­ne på Whar­ton School of the Uni­ver­si­ty of Penn­sylva­nia. Her ind­le­der han en fi­re-års ba­chel­or­ud­dan­nel­se i øko­no­mi. The Be­at­les op­tra­e­der i The Ed Sul­li­van Show - Trump ser det ik­ke.

Selv­om han sta­dig går på col­le­ge, bli­ver Do­nald of­fi­ci­elt en del af fa­de­rens fir­ma ’Eliza­beth Trump & Son’. Da fa­de­ren stif­te­de fir­ma­et som 15-årig, var han end­nu ik­ke gam­mel nok til at un­der­skri­ve kon­trak­ter, så han dan­ne­de sel­ska­bet sam­men med sin mor, Do­nalds far­mor.

1971:

Do­nald be­står ek­sa­men fra Penn­sylva­nia Uni­ver­si­ty.

Do­nald Trump er fa­sci­ne­ret af stor­by­en. Og han flyt­ter ind i sin før­ste lej­lig­hed på Man­hat­tan. Han ud­vi­der ven­ne­kred­sen in­den for bå­de show­biz og bu­si­ness.

Do­nald fuld­fø­rer sit før­ste sto­re ejen­doms­pro­jekt, lej­lig­he­der­ne Swif­ton vil­la­ge i Cin­cin­na­ti, Ohio.

Do­nald er nu en in­te­gre­ret del af Man­hat­tans par­ty-liv. Og i nat­te­li­vet mø­der han den blon­de tjek­ki­ske mo­del Iva­na Ma­rie Zelníčko­vá.

Iva­na og Do­nald bli­ver gift på Man­hat­tan. De fe­ster ja­evn­ligt igen­nem på New Yor­ks be­ryg­te­de disko­tek Stu­dio 54 sam­men med an­dre ken­dis­ser som An­dy War­hol og Bi­an­ca Jag­ger.

Mil­li­ar­da­er­par­ret får de­res før­ste barn, Do­nald Trump Jr.

Hjem­me hos Fa­mi­li­en Trump er der ik­ke no­get, der hed­der ’fe­rie’ og ’we­e­kend’. Fa­de­ren Fred Trump ar­bej­der i døgn­drift for det fir­ma, han selv op­ret­te­de som 15-årig. Og i we­e­ken­den la­es­ser Fred Trump ger­ne bør­ne­ne i én af fa­mi­li­ens to blå Ca­di­l­lac (med num­mer­pla­der­ne FT1 og FT2). De kø­rer ud for at in­spi­ce­re fa­mi­li­ens se­ne­ste byg­ge­pro­jek­ter, der pri­ma­ert er kon­cen­tre­ret i New York-by­de­len Qu­e­ens. Og som ot­te-årig mod­ta­ger Do­nald sin før­ste livs­lek­tion fra fa­de­ren. På én af de­res søn­dags­tu­re si­ger Fred Trump så­le­des til bør­ne­ne: ’Der fin­des to slags men­ne­sker her i by­en, vin­de­re og ta­be­re. Og når du hed­der Trump til ef­ter­navn, så er du al­tid en vin­der og al­drig en ta­ber, husk dét’.

El­vis Pres­ley op­tra­e­der for før­ste gang på tv i The Ed Sul­li­van Show. Men hjem­me hos Fred Trump ser man ik­ke den slags.

An­den Ver­denskrig er net­op for­bi. USA går en uhørt stor­heds­tid i mø­de. Og Fred Trumps (søn af ty­ske emi­gran­ter) for­ret­ning går stry­gen­de. 14. ju­ni får Fred Jr., Mary­an­ne og Eliza­beth en lil­le­bror, som fora­el­dre­ne dø­ber ’Do­nald Jo­hn Trump’. Den lil­le ny lig­ner sin far på en prik. Do­nald er i øv­rigt født i Tvil­lin­ger­nes Tegn. Ty­pisk for den­ne grup­pe er, at den øn­sker at va­e­re for­an al­le an­dre. Et til­fa­el­de?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.