Be­der ham om’

BT - - NYHEDER - 1981: 1984: 1985: 1989: 1992: 1993: 1996: 1999: 2000: 2004: 2006: 2015: 2016: 2017: Do­nald og Mar­la bli­ver gift i 1993. GRAFIK: Grøn­bech

Do­nald Trumps øje­sten, dat­te­ren Ivanka, kom­mer til ver­den. Sam­me år dør Do­nald Trumps sto­re­bror Frank Jr af al­ko­hol­mis­brug. Do­nald sva­er­ger, at han al­drig vil drik­ke al­ko­hol og al­drig ry­ge. Par­rets tred­je barn, søn­nen Eric Trump, bli­ver født på Man­hat­tan.

1987:

Do­nald Trump bru­ger over to mil­li­o­ner kro­ner på at in­dryk­ke helsi­desan­non­cer i fle­re sto­re ame­ri­kan­ske avi­ser Bl.a. New York Ti­mes. Her brok­ker han sig over, hvor­dan USA ik­ke la­en­ge­re ny­der for­ti­dens respekt i ud­lan­det. Trump la­eg­ger al­le­re­de den­gang op til en pra­esi­dentvalg­kampag­ne.

Den helt sto­re for­ret­nings­ned­t­ur. Grun­det en ra­ek­ke dår­li­ge in­ve­ste­rin­ger - bl.a. i for­bin­del­se med hans tred­je ka­si­no, Taj Ma­hal - må Trump er­kla­e­re sig ban­kerot. Do­nal Trump bli­ver USAs 45. pra­esi­dent. Hans tred­je ko­ne, Mela­nie Trump (her­un­der), bli­ver en kon­tro­ver­si­el før­ste­da­me.

Skils­mis­sen fra Iva­na Trump er grim. Hun an­kla­ger ham for fø­lel­ses­ma­es­sigt mis­brug. Han in­drøm­mer gen­tag­ne til­fa­el­de af ut­ro­skab. Hun vin­der i ret­ten og får en dol­lar­for­mue med på vej­en. Den øko­no­mi­ske op­tur er godt i gang. Og Trump over­ta­ger bl.a. den po­pu­la­e­re Miss Uni­ver­se-bu­si­ness.

Mar­la Mab­les og Do­nald Trump bli­ver skilt. Igen in­drøm­mer Do­nald, at han har va­e­ret ko­nen ut­ro. Han har net­op mødt en hvis Mela­nia, der syv år se­ne­re skal bli­ve hans tred­je ko­ne. Trump stil­ler op til USAs pra­esi­dentvalg som kan­di­dat for det så­kald­te ’Re­form Par­ti’. Kampag­nen når ik­ke så langt. Ban­kerot igen. Den­ne gang er det bå­de ho­tel­ler og ka­si­no­er, det går galt med.

Do­nald bli­ver gift for tre­die gang. Ko­nen er den­ne gang den ju­gosla­visk-fød­te mo­del Mela­nia Knauss. Bill og Hil­lary Cl­in­ton er med til bryl­lup­pet. Pop­stjer­nen Bil­ly Jo­el syn­ger ’Just The Way You Are’ for bru­de­par­ret. Sam­me år kom­mer Do­nalds yng­ste søn, Bar­ron Trump, til ver­den. Do­nald Trump stil­ler op til det ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg, nu som re­pu­bli­ka­ner. Do­nald Trump og Hil­lary Cl­in­ton ud­ka­em­per hi­sto­ri­ens grim­me­ste valg­kampag­ne. Og 8. noverm­ber vin­der Trump en sna­e­ver sejr. Do­nald Trump flyt­ter ind i Det Hvi­de Hus.

Trump op­kø­ber fe­ri­e­ste­det ’Mar-a-la­go’ på Palm Beach, Fl­o­ri­da. Sam­ti­dig renove­rer han Bar­bi­son Ho­tel på 100 Cen­tral Park Ave­nue på Man­hat­tan. For­ret­nin­gen blom­strer.

Do­nald Trump gif­ter sig med sin el­ske­rin­de, mo­del­len Mar­la Mab­les. I ok­to­ber sam­me år kom­mer de­res dat­ter, Tif­fa­ny Ari­a­na Trump, til ver­den. Tif­fa­ny er sta­dig ’den glem­te dat­ter’, som Do­nald trump ik­ke har det helt sto­re og ta­et­te for­hold til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.