Es­b­jergs borg­me­ster tra­ek­ker stik­ket

BT - - NYHEDER -

Es­b­jergs borg­me­ster Jo­hn­ny Søtrup (V) si­ger na­e­ste år far­vel og tak til kom­mu­nal­po­li­tik.

By­ens borg­me­ster gen­nem 23 år har med­delt, at han ik­ke genop­stil­ler ved kom­mu­nalval­get i ef­ter­å­ret 2017.

»Det har jo al­tid va­e­ret så­dan, at jeg har gla­e­det mig til at kom­me på ar­bej­de hver ene­ste mor­gen. Jeg har holdt så uma­n­er­lig me­get af at va­e­re med til at på­vir­ke, hvor­dan Es­b­jerg Kom­mu­ne skal ud­vik­le sig,« si­ger Jo­hn­ny Søtrup til Jyd­skeVest­ky­sten.

Al­li­ge­vel er ti­den mo­den til at gå på pen­sion na­e­ste år, forta­el­ler den 67-åri­ge borg­me­ster til avi­sen.

Bag­lan­det ae­r­grer sig over borg­meste­rens be­slut­ning.

»Jeg hav­de hå­bet, at jeg kun­ne få Jo­hn­ny til at stil­le op igen, men det er, som det er - jeg har stor for­stå­el­se for hans be­slut­ning,« si­ger for­man­den for Ven­stres Kom­mu­ne­for­e­ning, Ket­ty Chri­stof­fer­sen, til Jyd­skeVest­ky­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.