Fle­re ple­je­hjem får selv­sty­re

BT - - NYHEDER -

Fri­e­re ram­mer for per­so­na­let, bed­re ar­bejds­mil­jø og min­dre egen­kon­trol.

For­sø­get med at gi­ve to ple­je­hjem i Aal­borg selv­sty­re har gi­vet så po­si­ti­ve er­fa­rin­ger, at an­dre ple­je­hjem i kom­mu­nen skal ha­ve sam­me mu­lig­hed fra na­e­ste år. Det forta­el­ler DR Nord­jyl­land. Ple­je­hjem­met Da­na­høj har si­den års­skif­tet ar­bej­det med at ned­brin­ge do­ku­men­ta­tion og ske­ma­skriv­ning i for­bin­del­se med me­di­cin-do­se­ring.

Ple­je­hjem­met Sme­de­går­den i Aal­borg Øst har brugt selv­sty­ret til at an­sa­et­te en sy­geple­jer­ske på fuld tid til de 72 ae­l­dre.

Aal­borg Kom­mu­ne af­sa­et­ter to mil­li­o­ner kro­ner til ple­je­hjem, der øn­sker at gø­re lig­nen­de for­søg med selv­sty­re na­e­ste år, op­ly­ser DR Nord­jyl­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.