Bur­ka­en

BT - - NYHEDER -

og ven­ner, der holdt fe­ster skjult for myn­dig­he­der­ne og sta­dig gjor­de, hvad de hav­de lyst til. Ba­re ulov­ligt,« si­ger hun. Sym­bol på fri­hed Det var en af dis­se fe­ster, der blev ven­de­punk­tet i Ta­la Raas­sis liv. På hen­des 16-års fød­sels­dag an­kom hun til­da­ek­ket til fest, men smed, som man­ge un­ge kvin­der gjor­de, de sto­re ge­vand­ter og fe­ste­de i en kort ne­der­del. Uhel­dig­vis blev fe­sten af­brudt af Irans re­li­gi­øse po­li­ti.

Ta­la Raas­si fik fem da­ge i et uhum­sk fa­engsel i Irans ho­ved­stad Te­he­ran og 40 pi­skeslag for at ha­ve be­fun­det sig til en ’blan­det fest, util­da­ek­ket og med ve­st­lig mu­sik’.

»Jeg hav­de et mi­niskirt på, for­di jeg vil­le gå i det tøj, jeg hav­de lyst til, og det fo­re­gik i et pri­vat hjem,« for­kla­rer hun.

Og fra den dag blev mo­de et sym­bol på fri­hed for hen­de.

»Jeg me­ner ik­ke, at fri­hed hand­ler om, hvor me­get tøj du ta­ger af el­ler på. Det hand­ler om at ha­ve et valg,« si­ger hun. Drøm­mer om Iran Vej­en til suc­ces i mo­de­bran­chen var hård. Ta­la Raas­si flyt­te­de til USA og måt­te fle­re fejl­slag­ne de­sign­virk­som­he­der igen­nem, før hun en­de­lig fik sit gen­nem­brud som de­sig­ner med ba­de­tøjs­linj­en ’Ta­la Raas­si’.

I dag er hen­des biki­ni­er an­er­kendt i fle­re de­le af ver­den, og virk­som­he­den har en år­lig om­sa­et­ning på 700.000 dol­lar, sva­ren­de til knap 4,7 mil­li­o­ner kro­ner.

Men Ta­la Raas­sis stør­ste mål er ik­ke nå­et end­nu. Hun vil ger­ne sa­el­ge sit ba­de­tøj i Iran. Sidst hun be­søg­te Iran, var i 2004, men hun kan ik­ke la­en­ge­re kom­me ind i lan­det, for­di hun har for­talt sin hi­sto­rie of­fent­ligt. Og for­di hun de­sig­ner ba­de­tøj.

»Jeg vil­le øn­ske, jeg kun­ne hol­de et mo­des­how i Iran. Det vil­le va­e­re en stor drøm, der gik i op­fyl­del­se,« si­ger Ta­la Raas­si.

Ind­til da hå­ber hun, at an­dre iran­ske kvin­der vil få sam­me åben­ba­ring, som hun fik: At fri­hed ik­ke hand­ler om, hvor me­get tøj man har på, men om at ha­ve et valg – at mo­de er fri­hed. Jeg vok­se­de op blandt fa­mi­lie og ven­ner, der holdt fe­ster skjult for myn­dig­he­der­ne og sta­dig gjor­de, hvad de hav­de lyst til. Ba­re ulov­ligt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.