Jeg har svig­tet kvin­der­ne i mit liv

BT - - KULTUR -

KAERLIGHED til BT og i bo­gen ‘Stil­le­dal’, som ud­kom for ny­lig.

Men hvor­for var det så vig­tigt at dyr­ke an­dre kvin­der, når han var ka­e­re­ste med først for­lags­dat­te­ren Li­se Ring­hof, som han har dat­te­ren Sal­ly med, mo­del­len og tvva­er­ten Mayi­an­ne Di­ne­sen, som han var ka­e­re­ste med fra mid­ten af 90er­ne, og se­ne­re sku­e­spil­le­ren Be­a­te Bil­le? Fle­re kvin­der på én gang »Må­ske for­di jeg kun­ne. Må­ske for­di til­bud­de­ne var der. At det var så nemt. For jeg vid­ste jo he­le ti­den, at det var for­kert, og jeg prø­ve­de at la­de va­e­re. Men jeg kun­ne ik­ke,« forta­el­ler han og er­ken­der blankt, at det var et ut­ro­ligt svigt, han ud­sat­te si­ne ka­e­re­ster for.

»Ja. Og det er et end­nu stør­re svigt, når jeg ta­en­ker på, hvor god og sød hun (Mayi­an­ne Di­ne­sen, red.) er. Men i slut­nin­gen af vo­res for­hold var jeg lø­bet løbsk. Jeg hav­de gang i fle­re for­skel­li­ge kvin­der på én gang. Det var i den pe­ri­o­de, hvor det gik ud på at ha­ve så man­ge el­ske­rin­der, som jeg kun­ne få.«

Da Jim­my Jør­gen­sen og Mayi­an­ne Di­ne­sen mød­te hin­an­den, fik Ho­tel Hun­ger sit før­ste hit. Det sat­te sam­ti­dig fut i Jim­my Jør­gen­sens kar­ri­e­re. For ud­over at spil­le mas­ser af kon­cer­ter med ban­det, blev han hy­ret til Dr. Dan­tes te­a­ter­kon­cert ‘Ga­so­lin’.

Med te­a­ter­kon­cer­ter­ne gled ta­ep­pet til si­de for et helt nyt mil­jø for dren­gen fra Van­lø­se, der var søn af en purung en­lig mor, som ar­bej­de­de i tre­holds­skift på Tu­borg for at kla­re da­gen og vej­en for sig og si­ne to små søn­ner, hvoraf den ene var en va­er­re rod. I ste­det la­er­te han en ny ver­den at ken­de, der be­stod af prø­ver i dag­ti­mer­ne og fo­re­stil­lin­ger om af­te­nen. Men det var ik­ke en ver­den, hans ka­e­re­ste blev in­vol­ve­ret i. Må­ske for­di jeg kun­ne. Må­ske for­di til­bud­de­ne var der. At det var så nemt. For jeg vid­ste jo he­le ti­den, at det var for­kert, og jeg prø­ve­de at la­de va­e­re. Men jeg kun­ne ik­ke

»Jeg har helt sik­kert og­så va­e­ret for dår­lig til at in­vol­ve­re dem i det, for­di jeg var for sel­v­op­ta­get og for glad for alt, hvad der ske­te,« er­ken­der han blankt.

Da Mayi­an­ne Di­ne­sen til sidst bry­der for­hol­det en­de­ligt, står Jim­my Jør­gen­sen ik­ke ale­ne til­ba­ge. Han har al­le­re­de mødt sin na­e­ste sto­re kaerlighed. Sku­e­spil­le­ren Be­a­te Bil­le. Al­li­ge­vel fort­sat­te han med si­ne ugent­li­ge by­tu­re. Og kvin­der­ne.

»Da jeg mød­te Be­a­te, ta­enk­te jeg, når vi flyt­ter sam­men, så stop­per jeg. Når vi kø­ber en lej­lig­hed sam­men, så stop­per jeg. Jeg blev ved med at sa­et­te stop­pe­re op, for jeg vid­ste jo godt, at det ik­ke vil­le bli­ve ved med at gå,« forta­el­ler han.

Selv da ka­e­re­sten kon­fron­te­re­de ham med, at en ve­nin­de hav­de luf­tet, at Jim­my Jør­gen­sen ik­ke holdt sig til­ba­ge med an­dre kvin­der på by­tu­re­ne, kla­re­de han frisag.

»Det løj jeg mig fra. For jeg var i pa­nisk angst for at bli­ve af­slø­ret. For jeg løj jo, for­di jeg var glad for det, jeg hav­de, og ik­ke vil­le mi­ste det. Men det var skru­en uden en­de. For jeg løj og­så over for de kvin­der, jeg var sam­men med. Så det var na­e­sten en let­tel­se, da for­hol­det stop­pe­de,« forta­el­ler han og ser for før­ste gang en anel­se util­pas ud un­der in­ter­viewet.

For han er selv­føl­ge­lig og­så op­dra­get med, at man må ik­ke ly­ve. Men helt fra barns­ben la­ve­de han så me­get bal­la­de og småkri­mi­na­li­tet, at han be­nyt­te­de sig af løg­ne­hi­sto­ri­er for at slø­re si­ne spor.

»Det med at ly­ve har fulgt mig, si­den jeg var barn. Jeg er ret god til det. Fak­tisk,« til­står han blankt. Sendt til ta­el­ling Da for­hol­det ef­ter nog­le år brast på Be­a­te Bil­les ini­ti­a­tiv, blev han igen sendt til ta­el­ling. Sam­ti­dig gik det op for ham, at han hang fast i nog­le møn­stre, der skul­le aen­dres.

»Da det slut­te­de med Be­a­te, valg­te jeg at luk­ke ned og kig­ge in­dad. For hvis jeg ba­re var gå­et uden at få no­get luft og kig­ge på mig selv, så ved jeg ik­ke, hvad der var sket. Men jeg var tra­et af mig selv og måt­te gø­re no­get,« forta­el­ler han. Sut­ter, ble­er og le­goklod­ser I dag vil san­ge­ren, som er en af de mest be­nyt­te­de i te­a­ter­kon­cer­ter, ik­ke byt­te sin nu­va­e­ren­de til­va­e­rel­se med sut­ter, ble­er og le­goklod­ser over he­le stu­e­gul­vet ud med sit gam­le liv.

Det var mø­det med sku­e­spil­le­ren Sig­ne Eg­holm for om­kring syv år si­den, der for al­vor aen­dre­de hans liv. Og livs­stil.

Par­ret har nem­lig få­et to små børn sam­men, dat­te­ren Bi­lie på fem år og søn­nen Mor­gan på fi­re må­ne­der, som Jim­my Jør­gen­sen hol­der bar­sel med.

»Jeg har det bed­re, end jeg har haft i me­get lang tid. Der er ro, har­moni og sta­bi­li­tet. Det har rig­tig me­get med Sig­ne at gø­re. Hun er en or­dent­lig kvin­de, der kom­mer fra et godt jysk fun­da­ment. Jeg vil ik­ke byt­te det for no­get,« ly­der det med ef­ter­tryk.

Hvor­ef­ter han bli­ver stil­le og kig­ger na­e­sten drøm­men­de ud ad vin­du­et. Plud­se­lig pe­ger han ud på ga­den og bry­der tavs­he­den med et gla­e­des­strå­len­de: »Se, hun går der­ov­re med den lil­le!«

Og så er Jim­my Jør­gen­sen så småt nødt til at bry­de op. For mens han er ble­vet in­ter­viewet til BT, har ka­e­re­sten pas­set lil­le Mor­gan. Men nu kal­der hen­des prø­ver på te­a­tret.

Jim­my Jør­gen­sen må ta­ge over.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.