Frank DAHLGAARD

70 år – la­e­rer i øko­no­mi­ske fag på Ni­els Bro­ck Han­dels­gym­na­si­um – og ak­tu­el i Ra­dio24­syv i ’Det go­de, gam­le fol­ke­ting’.

BT - - SØNDAG - SE HANS FOTOALBUM

Frank Dahlgaard (født 28. ja­nu­ar 1946 i Kø­ben­havn) er lek­tor i øko­no­mi­ske fag på Ni­els Bro­ck Han­dels­gym­na­si­um. Han er dansk cand. po­lit., jour­na­list, for­fat­ter og sam­funds­de­bat­tør, der er tid­li­ge­re fol­ke­tings­med­lem for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti og Kri­ste­ligt Fol­ke­par­ti. For­mand for Li­be­ral Al­li­an­ce i Gladsaxe i pe­ri­o­den 2011-2016. Stu­dent fra Øre­gaard i 1964, cand. po­lit. i 1972. Har ar­bej­det for bl.a.. Kri­ste­ligt Dag­blad, Ber­ling­s­ke og Bør­sen. I 1994 i Fol­ke­tin­get for De Kon­ser­va­ti­ve, blev eks­klu­de­ret i 1999 på grund af sin mod­stand mod eu­ro­en. Var ind­meldt i Li­be­ral Al­li­an­ce fra 2011-16, men meld­te sig ud i pro­test mod top­sty­rin­gen i par­ti­et.

Beskriv dig selv med fem ord: Uhøj­ti­de­lig, en­ga­ge­ret, ge­nert, selv­sta­en­dig og fra­ek. Hvad er din stør­ste sejr? At jeg var med til at få fol­ke­af­stem­nin­gen for 16 år si­den til at en­de med et nej til eu­ro­en. I slut­fa­sen hav­de jeg man­ge mil­li­o­ner til rå­dig­hed. De blev brugt til sto­re an­non­cer i al­le avi­ser de sid­ste fi­re da­ge før af­stem­nin­gen. Jeg tror, det var af­gø­ren­de. Hvad er dit stør­ste ne­der­lag? At jeg som med­lem af den kon­ser­va­ti­ve fol­ke­tings­grup­pe i 90’er­ne ik­ke for­må­e­de at dre­je par­ti­et i en kon­ser­va­tiv ret­ning. Man na­eg­te­de at ta­le om ind­van­drin­gens pro­ble­mer, man skar vold­somt ned på for­sva­ret, og man un­der­gra­ve­de dansk fol­ke­sty­re ved at flyt­te fle­re be­slut­nin­ger til EU. Hvis du var en film­sku­e­spil­ler, hvem var du så? Mit sku­e­spil­ler-idol er Mi­ka­el Pers­brandt, der spil­ler den hårdt­slå­en­de po­li­ti­mand Gun­vald Lars­son i den sven­ske tv-kri­mi­se­rie ’Beck’. For­di han er re­sul­ta­t­o­ri­en­te­ret og al­tid pa­rat til at gå si­ne eg­ne ve­je. Og at gi­ve volds­for­bry­der­ne, hvad de fortje­ner: Klø. Hvis du kun­ne aen­dre én ting i Dan­mark, hvad skul­le det så va­e­re? At stop­pe ned­rust­nin­gen i Dan­mark og ge­nind­fø­re fuld va­er­nepligt – og­så ger­ne for kvin­der. Det vil ska­be en til­tra­engt sam­men­ha­engs­kraft i be­folk­nin­gen. Et land uden et tro­va­er­digt mi­li­ta­er bli­ver ik­ke ta­get al­vor­ligt i en grum ver­den. Nog­le vil­le kal­de dig rapka­ef­tet el­ler kon­tro­ver­si­el. Har de ret i det? Har du fortr­udt no­get? Ja, de har ret. Men­ne­sker med sta­er­ke me­nin­ger be­teg­nes al­tid som ”kon­tro­ver­si­el­le”. Mit mot­to er: Kun dø­de fisk fly­der med strøm­men. Jeg har fortr­udt man­ge ting. F.eks. at jeg som MF’er i 2001 meld­te mig ind i Kri­ste­ligt Fol­ke­par­ti. Jeg tro­e­de naivt, at det var et po­li­tisk par­ti, der ka­em­pe­de for fa­mi­li­ens va­er­di­er, men det var me­re en sal­me­syn­gen­de be­de­grup­pe. Jeg var en frem­med fugl i dét sel­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.