D

BT - - SØNDAG -

e fle­ste fora­el­dre ken­der sce­ne­ri­et. Det er ul­ve­ti­me. Bar­net vil ik­ke, som det skal, og i trods ka­ster det sin fyld­te kop med ma­elk ned på gul­vet. Som fora­el­der ved man, at det na­ep­pe gør si­tu­a­tio­nen bed­re. In­stink­tivt ha­e­ver man al­li­ge­vel stem­men og ta­ler med sto­re bog­sta­ver til bar­net. Men der er alt for lidt op­ma­er­k­som­hed på de ska­de­virk­nin­ger, som ska­el­dud i vir­ke­lig­he­den har på børn. Det me­ner bør­ne­for­sker fra Pro­fes­sions­højsko­len UCC i Kø­ben­havn Erik Sigs­gaard.

»Vo­res op­fat­tel­se i sam­fun­det er, at det er uac­cep­ta­belt at slå børn, men ik­ke at skaelde dem ud. Vi ser på ska­el­dud som no­get, der skal til,« si­ger Erik Sigs­gaard, der står bag fle­re bø­ger om bør­ne­op­dra­gel­se og ska­el­dud.

»Men når fora­el­dre ska­el­der de­res børn ud, får bør­ne­ne en op­fat­tel­se af, at mor og far ik­ke kan li­de dem. Det er den vig­tig­ste ska­de­virk­ning af ska­el­dud. Børn er dybt af­ha­en­gi­ge af, at de­res fora­el­dre kan li­de dem, og vold­som og hyp­pig ska­el­dud går hårdt ud over børns selv­fø­lel­se. De får en fø­lel­se af, at de ik­ke er no­get va­erd.«

Der­for er det li­ge så ska­de­ligt at skaelde ud, som det er at slå sit barn, me­ner bør­ne­for­ske­ren.

»For børn er ska­el­dud, når voks­ne slår med stem­men. Børn op­le­ver det gan­ske en­kelt som at bli­ve slå­et. Og kon­klu­sio­nen er, at det er ska­de­ligt bå­de at bli­ve slå­et med en flad hånd, med ka­ep el­ler med ord,« si­ger han.

’No­get va­er­re slud­der’

Det er pro­fes­sor i so­ci­al­pa­e­da­go­gik Ni­els Ege­lund imid­ler­tid lodret ue­nig i. Han me­ner tva­er­ti­mod, at man ik­ke kan op­dra­ge børn uden at skaelde ud.

»Jeg sy­nes, det ly­der som no­get va­er­re slud­der, der er ta­get di­rek­te ud af 1968-tan­ke­gan­gen. Man kan ik­ke und­gå som fora­el­der el­ler la­e­rer at skul­le si­ge til bør­ne­ne, at no­get er for­kert. Det er sim­pelt­hen umu­ligt at op­dra­ge uden ska­el­dud,« si­ger Ni­els Ege­lund, der er le­der af Cen­ter for Stra­te­gisk Ud­dan­nel­ses­forsk­ning på Aar­hus Uni­ver­si­tet.

»Det er et na­tur­ligt led i den gra­en­sesa­et­ning, der skal til i en­hver op­dra­gel­se. Problemet i dag er, at man­ge fora­el­dre ik­ke for­mår at sa­et­te gra­en­ser for de­res børn. Man for­kla­rer og for­kla­rer, men der er ik­ke no­get me­re ir­ri­te­ren­de end at va­e­re sam­men med børn, der ik­ke er vant til at få sat gra­en­ser.«

Ni­els Ege­lund me­ner, at man i ste­det skal kig­ge på, hvor­dan man ska­el­der ud.

»Man skal ik­ke rå­be og skri­ge og slå i bor­det. Men man skal gø­re op­ma­er­k­som på, så hur­tigt som mu­ligt, at det ik­ke er no­get, man vil se igen, og for­kla­re hvor­for. Man gør sim­pelt­hen bør­ne­ne en bjør­ne­tje­ne­ste, hvis man ik­ke sa­et­ter gra­en­ser.«

’’ Erik Sigs­gaard, bør­ne­for­sker og for­fat­ter

Men det hand­ler ik­ke om gra­en­ser, me­ner Erik Sigs­gaard. Det hand­ler om at ta­en­ke op­dra­gel­se på en helt ny må­de, og som fora­el­dre skal man ik­ke va­e­re så ban­ge for, at bør­ne­ne bli­ver de re­el­le che­fer i fa­mi­li­en, si­ger han.

Kan si­ge und­skyld

»Vi be­hø­ver ik­ke al­tid at ty til straf. Vi har la­ert, at der skal va­e­re en kon­se­kvens, når man gør no­get dår­ligt. Det er vig­tigt for os voks­ne, at vi prø­ver at ta­en­ke an­der­le­des. Når man kom­mer til at skaelde ud, skal man gø­re sig klart, at man har mu­lig­hed for at si­ge und­skyld bag­ef­ter. For­hol­det mel­lem fora­el­dre og børn bør va­e­re me­re li­ge. Beg­ge par­ters syns­punk­ter har li­ge ret,« si­ger Erik Sigs­gaard.

Ri­si­ke­rer man som fora­el­der ik­ke at bli­ve kørt ud på et si­despor, hvis man ik­ke må sa­et­te sig i respekt?

»Det er klart, at fora­el­dre­ne har an­sva­ret for bør­ne­ne. Men jeg fast­hol­der, at vi bør kun­ne ta­le om tin­ge­ne. Nog­le gan­ge kom­mer vi til at rå­be højt, og det bør vi be­gra­en­se, for når man er lil­le, bli­ver man rig­tig ban­ge for den slags. Of­te hand­ler det og­så om li­ge at ta­ge sig tid til at va­e­re na­er­va­e­ren­de. At sa­et­te sig i so­fa­en og hyg­ge sig in­den mad­lav­nin­gen. Fa­mi­li­er har ry­gen­de travlt i dag, og man­ge kon­flik­ter kan und­gås, hvis man ta­ger sig tid til at va­e­re na­er­va­e­ren­de,« si­ger Erik Sigs­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.