24 ti­mer i mag­tens cen­trum

Den ame­ri­kan­ske ho­ved­stad er langt fra ba­re en ke­de­lig ad­mi­ni­stra­tions­by. By­en rum­mer im­po­ne­ren­de byg­nin­ger og et va­eld af (gra­tis) mu­se­er

BT - - REJSER -

USA et tryk af Bib­len, der blev be­gyn­del­sen på bog­tryk­ke­ri­et. Man kan og­så se det rå ud­kast til Uaf­ha­en­gig­hed­ser­kla­e­rin­gen (der i sin en­de­li­ge ud­form­ning er ud­stil­let i Na­tio­nal Ar­chi­ves lidt la­en­ge­re ne­de af vej­en). Hvad: Li­brary of Con­gress Hvor: 101 In­de­pen­den­ce Ave SE Kl. 11.00 Ud i rum­met Was­hin­g­ton er en sa­er­de­les gåven­lig by, og gå­tu­ren fra Ca­pi­tol Hill og vi­de­re ind mod cen­trum fø­rer gen­nem Ca­pi­tols grøn­ne park.

Net­op som par­ken en­der, kom­mer man til Air and Spa­ce Mu­se­um, som vil im­po­ne­re de fle­ste – og­så selv om man ik­ke er til rum­fart og den slags. Her er nog­le af ver­dens­hi­sto­ri­ens mest le­gen­da­ri­ske ar­te­fak­ter in­den for det felt nem­lig ud­stil­let, og det er alt­så sva­ert ik­ke at ma­er­ke hi­sto­ri­ens vin­ge­sus, når man står og be­trag­ter Neil Arm­strongs ori­gi­na­le rum­dragt (med re­ster af må­ne­støv) og den rum­kap­sel, han fløj til Må­nen i.

El­ler når man ser ver­dens før­ste sva­e­ve­fly, som brød­re­ne Wright fik på vin­ger­ne i 1903.

Her er og­så en IMAX-bi­o­graf og en enorm sam­ling af li­ge så enor­me ra­ket­ter. Så er man vir­ke­lig ru­men­tu­si­ast, kan man snildt bru­ge en hel dag her. Hvad: Air and Spa­ce Mu­se­um Hvor: 600 In­de­pen­den­ce Ave SW Kl. 14.00 Smag på ha­vets frug­ter Ef­ter en halv dags sight­se­e­ing i Was­hin­g­ton er der nok to ting, der be­gyn­der at tra­ek­ke i dig (mindst): no­get mad i ma­ven og sy­net af et vist hvidt hus.

Skrå der­for til fods op mod Det Hvi­de Hus, og snup en frokost på den hi­sto­ri­ske re­stau­rant Oc­ci­den­tal Grill, der lig­ger blot et stenkast der­fra, in­den du skal se na­er­me­re på pra­esi­dent­bo­li­gen.

Oc­ci­den­tal Grill er en 110 år gam­mel – i ame­ri­kansk kon­tekst alt­så na­er­mest an­tik – re­stau­rant, hvor ad­skil­li­ge af lan­dets pra­esi­den­ter og top­po­li­ti­ke­re har spist.

Hvem ved, må­ske er du så hel­dig at stø­de på et kendt an­sigt, om ik­ke an­det så på va­eg­ge­ne, der er ta­et pak­ket med po­rtra­et­ter af de kend­te po­li­ti­ske skik­kel­ser, der er ble­vet be­spist på re­stau­ran­ten gen­nem åre­ne. Ste­det er isa­er kendt for si­ne ret­ter med fisk og skal­dyr og isa­er for sin emi­nen­te hum­mer­bisque. Hvad: Re­stau­rant Oc­ci­den­tal Grill Hvor: 1475 Penn­sylva­nia Ave­nue NW Kl. 16.00 Hu­set i hvidt Det er ble­vet tid til at se lidt na­er­me­re på Det Hvi­de Hus, ver­dens ma­eg­tig­ste mands iko­ni­ske em­beds­bo­lig.

Det er fak­tisk mu­ligt at kom­me ind og se det he­le in­de­fra, men det kra­e­ver, at man har søgt om til­la­del­se i god tid hjem­me­fra via den ame­ri­kan­ske am­bas­sa­de i Kø­ben­havn (det kan ta­ge op til et halvt år).

Har du kun 24 ti­mer i Was­hin­g­ton, kan du nø­jes med at se hu­set ude­fra – men husk da bå­de at se det for­fra og bag­fra. Der er og­så et be­søgs­cen­ter, hvor man bl.a. kan se ta­ep­pet fra Det Ova­le Va­e­rel­se.

Gå her­fra gen­nem par­ken ned mod Was­hin­g­ton-Monu­men­tet, den 169 me­ter hø­je obe­lisk, der kan ses fra det me­ste af by­en. Det er mu­ligt at kom­me med ele­va­tor op til top­pen. Hvad: Det Hvi­de Hus Hvor: 1600 Penn­sylva­nia Ave NW Kl. 17.00 By­en fra flod­si­den Gå vi­de­re gen­nem par­ken ned mod flo­den, og skrå op mod Ge­or­ge­town, der er Was­hin­g­tons mest eks­klu­si­ve kvar­ter.

Langs Po­to­ma­c­flo­den er der ri­vi­e­ra­stem­ning med hav­ne­pro­me­na­de, sto­re ya­ch­ter, mu­sik og uden­dørs­ser­ve­ring. Gå en tur langs pro­me­na­den, og hop der­ef­ter på en af tur­bå­de­ne, der sej­ler på flo­den, og hvor­fra man kan se man­ge af by­ens sto­re monu­men­ter fra søsi­den. På sejl­tu­ren kom­mer man bl.a. for­bi Lin­coln Me­mo­ri­al, Wa­ter­ga­te-byg­nin­ger­ne og Pen­ta­gon. Tur­bå­de­ne sej­ler hver ti­me.

Er vej­ret til det, og har man me­re tid, er der og­så rig mu­lig­hed for ak­tiv fe­rie ved flo­den. Man kan bl.a. le­je ka­jak­ker el­ler Stand Up Pad­dle bo­ards. Der er og­så ri­ge mu­lig­he­der for at cyk­le, lø­be el­ler van­dre langs flo­den. Hvad: Sejl­tur på Po­to­ma­c­flo­den Hvor: 3100 K St NW Was­hin­g­ton Kl. 20.30 Gen­brug og ryt­mer Gør som de lo­ka­le, og til­bring af­te­nen (og nat­ten) i det hip­pe, ur­ba­ne kvar­ter Adams Mor­gan. Her er der ba­rer og re­stau­ran­ter i over­flod, og det sva­e­re­ste er at va­el­ge mel­lem de man­ge ste­der. Ind­fly­del­sen fra Eu­ro­pa og fra an­dre kul­tu­rer er ma­er­k­bar i den­ne del af by­en, og kvar­te­rets gen­brugs­bu­tik­ker, pla­de­for­ret­nin­ger og ba­rer va­ek­ker min­del­ser om et forun­der­ligt mi­ks af Øst­ber­lin, Lon­don og Nør­re­bro.

Hvis du er til li­vemu­sik, så tag på Ma­dam’s Or­gan Blues Bar. Her er der li­vemu­sik al­le ugens da­ge, og hvis du er tra­et ef­ter at ha­ve gå­et rundt en hel dag, kan du og­så slå dig ned og ind­ta­ge din af­tens­mad på spil­le­ste­det, in­den et hek­tisk døgn i Was­hin­g­ton når sin en­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.