’Vi skal ik­ke ba­re ryd­de bor­det’

Bjar­ne Ri­is vil ik­ke va­e­re en del af det dag­li­ge ar­bej­de med ta­len­ter­ne på Team Vir­tu Pro-Ve­lo­con­cept, fast­slår han oven på DIFs kri­tik. Men han har sto­re for­vent­nin­ger til si­ne nye, un­ge ryt­te­re, selv om am­bi­tio­nen ik­ke er at knu­se kon­kur­ren­ter­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Flem­m­ing Brandt | flb@sporten.dk

Stø­vet er ved at ha­ve lagt sig, ef­ter Bjar­ne Ri­is og rig­man­den Lars Sei­er Chri­sten­sen i sid­ste uge for al­vor vend­te til­ba­ge på den dan­ske cy­kel­s­ce­ne. De­res fa­el­les in­ve­ste­ring i to dan­ske cy­kel­hold blev bå­de mødt med be­gej­string og be­ta­en­ke­lig­hed, alt ef­ter hvem man spurg­te. Nu gør Bjar­ne Ri­is sta­tus over re­ak­tio­ner­ne og ser sam­ti­dig fremad mod det sto­re ar­bej­de, der ven­ter – bå­de for ryt­te­re, ledere og ham selv. Mens de fle­ste pro­fi­ler på den dan­ske cy­kel­s­ce­ne kun har ud­trykt op­bak­ning og be­gej­string ved Bjar­ne Ri­is’ co­me­ba­ck, spyt­te­de an­dre i sup­pen. Som to on­de fe­er, der uan­meldt duk­ke­de op og for­ban­de­de den ny­fød­te, kom først di­rek­tø­ren for Dan­mark Idra­ets­for­bund (DIF), Morten Møl­holm, og si­den Mi­cha­el Ask, An­ti Do­ping Dan­marks di­rek­tør, og ud­tryk­te de­res be­ta­en­ke­lig­he­der ved, at Ri­is skul­le ha­ve en rol­le som vej­le­der un­ge dan­ske ta­len­ter.

Men først Lars Sei­er og si­den den un­ge rytter Ale­xan­der Kamp kom Ri­is til undsa­et­ning. Sei­er tru­e­de med ad­vo­ka­ter og injuri­esag, hvis ik­ke DIF stop­pe­de med at ska­de for­ret­nin­gen, mens en vold­somt in­dig­ne­ret Kamp i et Fa­ce­book-ind­la­eg ra­se­de over, at Møl­holm in­di­rek­te så

ryt­te­ren som en po­ten­ti­el do­ping­mis­bru­ger.

Er du over­ra­sket over re­ak­tio­ner­ne på je­res nye ini­ti­a­tiv med in­ve­ste­rin­ger­ne i de to cy­kel­hold?

»Tja … Det ved jeg ik­ke … Bå­de ja og nej, men det er ik­ke no­get, jeg vil bru­ge så me­get tid på. Det er selv­føl­ge­lig lidt ae­r­ger­ligt, at DIF ik­ke er kom­met vi­de­re, men så­dan er det. Vi er ue­ni­ge om nog­le ting. Jeg har be­gå­et nog­le fejl, og det er­ken­der jeg, men det er man­ge, man­ge år si­den. De vil åben­bart ik­ke tro på, at man kan aen­dre sig. Jeg har ik­ke lyst til at bru­ge me­re tid på dem. Det fortje­ner de ik­ke. Det her er et se­ri­øst pro­jekt, og det er her, jeg vil la­eg­ge mi­ne kra­ef­ter,« si­ger Bjar­ne Ri­is.

Og det er så det, Bjar­ne Ri­is gør, mens Lars Sei­er har til­budt at mø­des med DIF for at ud­ryd­de even­tu­el­le mis­for­stå­el­ser og må­ske end­nu en gang for­sik­re for­bun­det om, at han og den en gang så ud­skam­me­de Tour de Fran­ce-vin­der har 100 pro­cent rent mel i po­sen. Sto­re ta­len­ter Ri­is har dog no­te­ret sig, at han i sin nye rytter, den re­ge­ren­de dan­ske me­ster Ale­xan­der Kamp, har få­et en re­to­risk sta­erk, ung mand ved sin si­de.

»Det var en vel­for­mu­le­ret ung mand, som gav sin me­ning til ken­de. Det er selv­føl­ge­lig rart, når ryt­ter­ne bak­ker op,« som han si­ger.

Ale­xan­der Kamp har tid­li­ge­re og­så gi­vet ud­tryk for, at han me­get ger­ne vil kø­re he­le sin kar­ri­e­re un­der di­ne vin­ger.

»Ha ha, ja, nu må vi se, hvad der sker. Ale­xan­der er en ung gut, der er me­get am­bi­tiøs, og det bli­ver me­get spa­en­den­de at føl­ge hans ud­vik­ling. Han er et ka­em­pe­ta­lent med stor klas­se. Nu skal han ta­ge det op til det na­e­ste ni­veau, og det ga­el­der bå­de fy­sisk og men­talt. Om det bli­ver hos mig el­ler på et an­det hold, ved jeg ik­ke, og det er må­ske hel­ler ik­ke så vig­tigt. Mit mål er, at vi for­be­re­der

Det er selv­føl­ge­lig lidt ae­r­ger­ligt, at DIF ik­ke er kom­met vi­de­re, men så­dan er det Bjar­ne Ri­is

de her un­ge ryt­te­re rig­tigt og ru­ster dem til at kla­re de krav, der ven­ter på dem, så de ik­ke li­der de her ne­der­lag, som vi har set an­dre un­ge ryt­te­re gø­re, når de skal ta­ge det na­e­ste skridt,« fast­slår Ri­is, der i den grad gla­e­der sig over den sto­re ta­lent­mas­se, der er i dansk cy­kel­sport i dis­se år.

Ik­ke ba­re på hans eget hold, men og­så på de kon­kur­re­ren­de hold i Dan­mark. Og der må de ger­ne bli­ve. Ri­is har in­gen pla­ner om at støv­su­ge mar­ke­det for ta­len­ter, selv om hans hold skal ud at vin­de så man­ge cy­kel­løb som mu­ligt i den kom­men­de sa­e­son.

»Vi har nog­le sto­re ta­len­ter på vo­res hold, men der er og­så man­ge spa­en­den­de ryt­te­re på de an­dre dan­ske hold. Vi skal ik­ke ba­re ryd­de bor­det. Det har jeg in­gen am­bi­tio­ner om. De an­dre hold er og­så sta­er­ke, og det skal de bli­ve ved med at va­e­re. De gør et ka­em­pe ar­bej­de, og det vil­le va­e­re ae­r­ger­ligt, hvis vo­res ryt­te­re ik­ke fik den bedst mu­li­ge mod­stand.« Til­ba­ge­truk­ket rol­le Når Ri­is kig­ger på si­ne eg­ne ryt­te­re for den kom­men­de sa­e­son er det i før­ste om­gang de tre un­ge ryt­te­re, der kom­mer fra Stöl­ting-mand­ska­bet, der fal­der i øj­ne­ne, men der er og­så en fjer­de rytter til, som han ta­ler me­get be­gej­stret om.

»Der er nog­le me­get spa­en­den­de ryt­te­re på vo­res hold. Ras­mus Guld­ham­mer er må­ske ik­ke helt ung la­en­ge­re, men vi kan for­hå­bent­lig li­ge løf­te ham det sid­ste styk­ke. Og så er der Nik­las Larsen, som ind­til nu mest har vist sig som ba­ne­ryt­ter, hvor han li­ge har vun­det EM i po­int­løb. Og så har han va­e­ret med til at vin­de OL-bron­ze i hold­for­føl­gel­ses­løb. Han har et ka­em­pe po­ten­ti­a­le. De der gut­ter, der kø­rer så sta­er­kt på ba­nen, har alt­så en me­get høj top­fart, og så kan de og­så vin­de cy­kel­løb på lan­de­vej­en,« fast­slår Ri­is be­gej­stret ved ud­sig­ten til at se den ba­re 19-åri­ge ba­ne­ryt­ter fol­de ta­len­tet ud i den kom­men­de sa­e­son.

Li­ge nu er for­be­re­del­ser­ne i fuld gang til den nye sa­e­son. Ryt­ter­ne er i gang med vin­ter­tra­e­nin­gen, mens hol­dets sport­li­ge an­svar­li­ge, Mi­cha­el Skel­de, ar­bej­der på at få løbs­ka­len­de­ren på plads. Et ar­bej­de, som Bjar­ne Ri­is’ sto­re net­va­erk i sporten na­ep­pe gør sva­e­re­re, men det bli­ver ik­ke Ri­is, der kom­mer til at gø­re alt be­n­ar­bej­det i det dag­li­ge.

»Nej, det dag­li­ge ar­bej­de er over­ladt til Mi­cha­el Skel­de. Det kom­mer jeg ik­ke til at blan­de mig i. Jeg kom­mer til at va­e­re med en gang imel­lem, hvor jeg for­hå­bent­lig kan mo­ti­ve­re de un­ge ryt­te­re og kom­me med go­de råd om de de­tal­jer, hvor jeg kan hja­el­pe dem. El­lers er de ’over­ladt’ til Skel­de,« si­ger Ri­is med et smil.

Op gen­nem sin kar­ri­e­re som ejer af det he­den­gang­ne Team CSC og Team Saxo Bank blev Ri­is’ be­rømt for si­ne al­ter­na­ti­ve sa­e­son­for­be­re­del­ser, hvor bå­de stjer­ne­ryt­te­re, me­ka­ni­ke­re og ad­mi­ni­stra­tivt per­so­na­le blev sendt ud på nog­le or­dent­li­ge strop­pe­tu­re un­der le­del­se af den tid­li­ge­re ja­e­ger­sol­dat B.S. Chri­sti­an­sen for at ska­be en sam­men­ha­engs­kraft, der rak­te langt ud over nor­ma­len på da­ti­dens cy­kel­hold. Nog­le gan­ge til dyb­t­følt forun­dring, når der kom nye stjer­ner ind på hol­det, men det fun­ge­re­de. Den slags er der ik­ke øko­no­mi til på det nye hold.

»Nej, det er jo ik­ke Wor­ld Tour­bud­get­ter, vi kø­rer med. Det kun­ne va­e­re fedt at la­ve et team­bu­il­ding-ar­ran­ge­ment, hvis vi hav­de pen­ge­ne. Men det er pla­nen, at vi skal ha­ve en tra­e­nings­lejr i ja­nu­ar, sand­syn­lig­vis i Spa­ni­en, hvor jeg kom­mer til at del­ta­ge. Og så kom­mer vi for­hå­bent­lig ud at kø­re vo­res før­ste løb til fe­bru­ar,« si­ger den genop­stå­e­de cy­kel­hold­se­jer for­vent­nings­fuldt med ud­sig­ten til en ny sa­e­son på et helt an­det ni­veau end tid­li­ge­re.

FO­TO: HENNING BAGGER

Bjar­ne Ri­is ly­køn­sker Mads Würtz Sch­midt med sin an­den­plads på 1. eta­pe af PostNord Dan­mark Rundt sid­ste sa­e­son. Nu er den tid­li­ge­re U23ver­dens­me­ster i en­kelt­start skif­tet fra Ri­is’ Team Vir­tu Pro-Ve­lo­con­cept til Wor­ld Tour-hol­det Ka­tusha.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.