’JEG HADER DET’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BAENKET vi brug for en be­stemt tak­tik, og den plan var jeg ik­ke en del af i den­ne om­gang. Den er ik­ke me­get la­en­ge­re. Og det var fint, for det vi­ste sig at va­e­re den rig­ti­ge plan – så må vi se, om der ik­ke er en an­den plan na­e­ste gang,« forta­el­ler Fi­s­cher, der dog nok men­te, at han kun­ne ha­ve gjort en for­skel mod ka­sak­her­ne

»Ja, jeg fø­ler fak­tisk al­tid, at jeg kan bi­dra­ge med no­get. Men man må ba­re la­e­re at ac­cep­te­re så­dan no­get i den her ver­den, hvor det jo al­drig er dig selv, der be­stem­mer. Det er tra­e­ne­ren, og det må man ba­re ac­cep­te­re.« Ka­em­per i klub­ben An­gri­be­ren ud­skif­te­de i som­mer til­va­e­rel­sen i den hol­land­ske top­klub Ajax –hvor han trods stor suc­ces plud­se­lig var ude i kul­den – med en kon­trakt hos Pre­mi­er Le­ague-op­ryk­ke­ren Mid­dles­brough.

Og her har Fi­s­cher haft sa­er­de­les sva­ert ved at ka­em­pe sig ind i start-11’eren. Og set i det lys, for­står den un­ge dan­sker godt, at han ik­ke er selvskre­ven til det dan­ske lands­hold.

»Jeg for­ven­ter ik­ke, at jeg star­ter in­de, når jeg spil­ler så lidt i klub­ben. Jeg kom­mer ik­ke li­ge­som Ni­co­lai (Jør­gen­sen, red.), ’ Cor­ner’ (An­dreas Cor­ne­li­us, red.) el­ler Dol­berg (Kas­per, red.) for den sags skyld til­ba­ge med en mas­se mål i klubkam­pe­ne. Jeg har lidt ha­engt min hat på, hvad der er sket i de for­ri­ge land­skam­pe.«

Men trods de fru­stre­ren­de man­ge mi­nut­ter på ba­en­ken har Fi­s­cher ik­ke mi­stet mo­det på Pre­mi­er Le­ague-even­ty­ret. Og han tror på si­ne mu­lig­he­der for et gen­nem­brud i den højt­pro­fi­le­re­de liga.

»Ja, jeg sy­nes, de ser go­de ud. Men det er ba­re ik­ke no­get, der sker fra den ene uge til den an­den. Der skal jeg ha­ve tå­l­mo­dig­hed,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Jeg var godt klar over, at det kom til at ta­ge no­get tid. Jeg kom­mer fra bag­hjul. Der er stor, stor for­skel på den si­tu­a­tion, jeg var i i Ajax og så at spil­le i Pre­mi­er Le­ague. Men jeg kan se per­spek­ti­ver i det, og det kan klub­ben og­så. Det er det vig­tig­ste. Og jeg sy­nes, det er fedt at spil­le der­ov­re.«

Vik­tor Fi­s­cher kan sand­syn­lig­vis se frem til til­tra­engt spil­le­tid, når lands­hol­det tirs­dag spil­ler ven­skabs­kamp mod Tjek­ki­et i Prag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.