Thor­b­jørn Olesen gik skra­e­krun­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FO­TO: AFP

Nog­le gan­ge er der ik­ke langt fra suc­ces til fi­a­sko i eli­tesport. Det op­le­ver Thor­b­jørn Olesen i den­ne uge, hvor han del­ta­ger i Ned­bank Golf Chal­len­ge i Syd­afri­ka.

I går gik den dan­ske gol­f­spil­ler en de­ci­de­ret ra­ed­sels­run­de, da han brug­te 81 slag på de 18 hul­ler i tred­je run­de. Det er ni slag over ba­nens par. Sam­let lig­ger dan­ske­ren på en delt 62. plads ef­ter de før­ste tre run­der 22 slag ef­ter før­en­de Je­ung­hun Wang fra Syd­korea. JACOB HELMS LANGKILDE: »Der er in­gen und­skyld­ning for at pis­se på loy­a­le fans. Bil­let­pri­ser­ne er et re­elt pro­blem, og så­dan en kampag­ne vi­ser kun, at I ik­ke ta­ger det al­vor­ligt. Stram op!« MI­CHA­EL CONOR BEHREND LYNCH: »’Det er for dyrt. In­gen und­skyld­nin­ger’ Alt­så. Godt nok kø­ber jeg tro­fast mit plat­in­kort sa­e­son ef­ter sa­e­son (selv­om jeg er på SU og har tre børn). Men det er sta­dig det ab­so­lut mest

ar­ro­gan­te slo­gan, jeg no­gen­sin­de har set.« PE­TER GREGERS HANSEN: »Det slo­gan er se­ri­øst et ka­em­pe selv­mål, FCK. Vi fans støt­ter tro­fast op om hol­det i med­gang og mod­gang, men når I la­eg­ger så­dan et cover­bil­le­de op, så går I over gra­en­sen. Det gi­ver fø­lel­sen af pen­ge­ma­ski­ne i ste­det for at ap­pel­le­re til, hvor uvur­der­ligt det er at ha­ve den 12. mand med til kam­pe­ne. Spe­ci­elt den­ne kamp, hvor me­get er på spil. Jeg for­hol­der mig ik­ke til, om det er for dyrt el­ler ej, men det her får ik­ke fle­re i Par­ken 22. novem­ber!«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.