Dan­ske gol­f­suc­ces på da­me-tou­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De to dan­ske kvin­de­li­ge gol­f­spil­le­re Emily Kri­sti­ne Pe­der­sen og Ma­le­ne Jør­gen­sen er helt med frem­me ved La­di­es Eu­ro­pe­an Tour-tur­ne­rin­gen Hero Wo­men’s In­di­an Open i In­di­en. Emily Kri­sti­ne Pe­der­sen, der vandt tur­ne­rin­gen sid­ste år, lig­ger på en delt an­den­plads ef­ter de to før­ste run­der, hvor hun er gå­et ba­nen i et slag un­der par. Ma­le­ne Jør­gen­sen ind­ta­ger en delt ot­ten­de­plads ef­ter de to før­ste run­der, som hun er gå­et et slag over par. SHITSTORM »Et selv­mål«, »grisk­hed«, »over gra­en­sen« og et ek­sem­pel på, at man »pis­ser på loy­a­le fans.« FC Kø­ben­havn er hav­net i en eg­ne fans som kri­ti­ke­re.

Fre­dag af­ten op­da­te­re­de de dan­ske me­stre de­res cover­bil­le­de på klub­bens Fa­ce­book-pro­fil med en tea­ser til den fo­re­stå­en­de Cham­pions Le­ague-hjem­me­kamp mod FC Por­to med føl­gen­de tekst: »’Det er for dyrt’ – in­gen und­skyld­nin­ger.« Si­den er kri­tik­ken hag­let ned over kø­ben­hav­ner­ne.

Fa­ce­book-bud­ska­bet er del af en kampag­ne for at få fod­bold­fans til at kø­be bil­let til op­gø­ret i Par­ken 22. novem­ber. Her ko­ster en vok­sen­bil­let fra 490 kro­ner og helt op til 650 kro­ner, mens bør­ne­bil­let­ter sa­el­ges for mel­lem 350 og 500 kro­ner. Hø­je pri­ser, som iføl­ge FC Kø­ben­havn dog ik­ke er no­gen und­skyld­ning for at drop­pe en tur i Par­ken til en Cham­pions Le­ague-kamp, for­di man til­by­der en ra­te­be­ta­ling, hvor man kan fi­nan­si­e­re sin bil­let over fle­re eta­per. Det kan man la­e­se i den ar­ti­kel, som klub­ben for­in­den hav­de lin­ket til på Fa­ce­book-pro­fi­len, men som ik­ke frem­går af det om­dis­ku­te­re­de cover­bil­le­de, som har få­et en sta­er­kt kri­tisk mod­ta­gel­se af klub­bens eg­ne fans. med si­ne Ra­te­be­ta­ling BT var i går for­mid­dag i kon­takt med FC Kø­ben­havn via kom­mu­ni­ka­tions­chef Jes Mor­ten­sen. Her ac­cep­te­rer man, at nog­le fans kan va­e­re util­fred­se med bil­let­pri­ser­ne, men hen­vi­ser i øv­rigt til, at det om­dis­ku­te­re­de Fa­ce­book-op­slag er en del af kampag­nen ’In­gen und­skyld­nin­ger’.

»Det her er en del af en kampag­ne, der hed­der ’in­gen und­skyld­nin­ger’, hvor vi ta­ger brod­den af al­le mu­li­ge und­skyld­nin­ger, man kun­ne ha­ve til at ta­ge til fod­bold, og i det­te kon­kre­te til­fa­el­de hand­ler det om, at vi til­by­der en ra­te­be­ta­ling for dem, der sy­nes, det er for me­get at be­ta­le på en gang,« si­ger Jes Mor­ten­sen.

Ef­ter de man­ge su­re op­stød mod op­sla­get, aen­dre­de FC Kø­ben­havn lør­dag for­mid­dag op­sla­get til na­e­ste del af kampag­nen, der har ord­ly­den »’Pro­ble­mer i par­for­hol­det’ – in­gen und­skyld­nin­ger,« hvil­ket promp­te af­sted­kom en re­ak­tion fra FCK-fan Mads Graakja­er Laust­sen:

»Så fik I hur­tigt skif­tet det for­ri­ge cover­bil­le­de ud, ef­ter I indså, hvor stor en fejl, det var? Vi fans glem­mer ik­ke li­ge så­dan umid­del­bart og ven­ter på en und­skyld­ning.«

Jes Mor­ten­sen af­vi­ser dog, at fan-re­ak­tio­ner­ne er år­sag til, at cover­bil­le­det på Fa­ce­book er ble­vet ud­skif­tet.

»Grun­den til vi skif­ter ban­ne­ret er ik­ke, for­di nog­le er su­re over det. Det er, for­di vi har et nyt bud­skab i dag, som hed­der ’Pro­ble­mer i par­for­hol­det,’ hvor vi har la­vet no­get an­det. «Jeg har sva­ret det, jeg har at sva­re.« Med an­dre ord: Fra FC Kø­ben­havn er der ’in­gen und­skyld­nin­ger.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.