KVAL.-DUELLER

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

RE­NAULT

Ke­vin Magnus­sen EN KLAR SEJR

TORO ROSSO

Car­los Sainz Jr. SAINZ JR. BE­GYND­TE

MANOR

Pa­scal We­hr­le­in WE­HR­LE­IN HAV­DE OVERRASKENDE

SAUBER

Marcus Eri­cs­son SID­STE ÅR VAR

til Magnus­sen. Og at det al­li­ge­vel er Pal­mer, der bli­ver i tea­met, skyl­des, at Magnus­sen ik­ke vil­le la­de sig nø­je med en étårig af­ta­le. Og Pal­mer blev der­for ’Ve­ry Last Man Stan­ding’, da Re­nault skul­le fin­de en 2017-team­kam­me­rat til Hül­ken­berg. Ke­vin Magnus­sens nye team­kam­me­rat i na­e­ste sa­e­son, slår Gu­ti­er­rez 11-8. Men sej­ren er ik­ke så klar, som jeg hav­de for­ven­tet, og gi­ver for­håb­nin­ger om, at Magnus­sen hur­tigt kan ud­for­dre Grosje­an i kam­pen om at va­e­re Haas’ første­kø­rer.

sva­ert ved at sa­et­te Rio Hary­an­to på plads i før­ste halv­del af sa­e­so­nen. Men da Re­naults re­ser­ve­kø­rer, den Mer­ce­des-eje­de Ocon, over­tog in­do­ne­se­rens bil ef­ter som­mer­fe­ri­en, sat­te We­hr­le­in sig igen­nem, og han fø­rer nu 5-2. Men det skal ret­fa­er­dig­vis si­ges, at det er sva­ert at kom­me ind i F1 midt i en sa­e­son, og trods re­sul­ta­tet af kva­li­fi­ka­tions-du­el­len er det Ocon, der med et For­ce In­dia-sa­e­de for­frem­mes i Mer­ce­des­hie­rar­ki­et.

der er gå­et i stå – el­ler har Räik­kö­nen få­et sin an­den ung­dom? Ty­ske­ren sat­te fin­nen på plads i de­res før­ste Fer­ra­ri-sa­e­son sam­men i 2015, men i år har kam­pen va­e­ret ta­et. Sva­ret? Beg­ge de­le – Vet­tel er for fru­stre­ret til at yde sit bed­re, og kom­bi­na­tio­nen af en Fer­ra­ri, der pas­ser til hans kø­re­stil, og et hold nye in­ge­ni­ø­rer – har gjort Räik­kö­nen hur­ti­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.