10 9

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

til­ba­ge i For­mel 1-VM 2016 er det på ti­de at se på kva­li­fi­ka­tions-dueller for de 11 team. Det er her, kø­rer­nes ul­ti­ma­ti­ve hur­tig­hed bli­ver af­slø­ret, for det hand­ler om én en­kelt hur­tig om­gang. I lø­be­ne spil­ler fak­to­rer som stra­te­gi, da­ek-ma­na­ge­ment, tra­fik og sim­pelt held en langt stør­re rol­le, men kva­li­fi­ka­tio­nen af­gø­res på rå spe­ed MER­CE­DES

Lewis Ha­milt­on HA­MILT­ON ER AL­MIN­DE­LIG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.