FCM vi­de­re ef­ter flot sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

hur­tigt en 4-1-fø­ring, og un­ga­rer­ne for­må­e­de al­drig for al­vor at sva­re igen. Ved pau­sen var stil­lin­gen 15-10 til FC Midtjyl­land. Døds­grup­pe I an­den halv­leg bed ga­ester­ne en smu­le me­re fra sig, og lidt fle­re fejl be­gynd­te at sni­ge sig ind hos FCMtra­e­ner Kristian Kri­sten­sens trop­per. Ga­ester­ne var ta­et på at få kon­takt midt­vejs i an­den halv­leg, men det lyk­ke­des al­li­ge­vel hjem­me­hol­det at hol­de stand, og mod slut­nin­gen trak hjem­me­hol­det for al­vor fra med fle­re flot­te scor­in­ger.

Det er im­po­ne­ren­de, at FC Midtjyl­land nu har sik­ret sig avan­ce­ment fra grup­pen, der el­lers var lidt af en dy­na­mit­grup­pe. Ud over Györ ta­el­ler grup­pen ru­ma­en­ske CSM Bucu­re­sti, der er for­sva­ren­de Cham­pions Le­ague-me­ster, samt Ro­stov fra Rusland med dan­ske Lot­te Gri­gel i trup­pen. Der re­ste­rer én spil­ler­un­de.

I grup­pe D tab­te Team Es­b­jerg 22-27 ude til Krim. Ne­der­la­get be­ty­der, at de dan­ske me­stre skal vin­de grup­pe­spil­lets sid­ste kamp mod sven­ske Säve­hof, som spil­les na­e­ste søn­dag, hvis de vil gø­re sig for­håb­nin­ger om at kom­me vi­de­re fra grup­pen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.