70.000 fa­er­re of­fent­ligt an­sat­te

BT - - NYHEDER - /ritzau/

70.000 fa­er­re pa­e­da­go­ger, sosu’er og an­dre of­fent­ligt an­sat­te i 2025.

Det vil va­e­re kon­se­kven­sen af Nye Bor­ger­li­ges plan om mi­nus­va­ekst i det of­fent­li­ge for­brug, vi­ser en ana­ly­se la­vet at Ar­bej­der­be­va­e­gel­sens Er­hvervs­råd (AE-rå­det) for Avi­sen.dk.

»Det vil be­ty­de fa­er­re ha­en­der til ae­l­dreple­je og på bør­ne-og sund­heds­om­rå­det,« ly­der det fra ana­ly­se­chef Jo­nas Schytz Juul. Ker­ne­vel­fa­er­den Nye Bor­ger­li­ge af­vi­ser, at mi­nus­va­ek­sten vil gå ud over ker­ne­vel­fa­er­den. Par­ti­et, med Per­nil­le Ver­mund i front, vil re­du­ce­re det of­fent­li­ge for­brug med 0,5 pro­cent år­ligt - sva­ren­de til 47 mia. kro­ner.

»Når man re­du­ce­rer så me­get i det of­fent­li­ge for­brug, er det uund­gå­e­ligt, at det vil gå ud over ker­ne­vel­fa­er­den. Det er en så vold­som re­duk­tion, som det vil va­e­re umu­ligt at ef­fek­ti­vi­se­re sig ud af,« for­kla­rer Jo­nas Schytz Juul.

Hos den li­be­ra­le ta­en­ket­ank Cepos me­ner de dog ik­ke, Nye Bor­ger­li­ges plan vil få vold­som­me kon­se­kven­ser for vel­fa­er­den.

»Re­duk­tio­nen på de 70.000 of­fent­ligt an­sat­te vil ske over en pe­ri­o­de på om­trent 10 år, hvor der vil kom­me nog­le vel­fa­erdsy­del­ser, som ik­ke la­en­ge­re vil va­e­re fi­nan­si­e­ret af det of­fent­li­ge. Til gen­ga­eld vil let­tel­ser på skat­ter og af­gif­ter gø­re det mu­ligt for bor­ger­ne at kun­ne fi­nan­si­e­re dis­se ydel­ser selv,« si­ger di­rek­tør i Cepos Mar­tin Ågerup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.