NYE BOR­GER­LI­GE

BT - - NYHEDER -

Par­ti­et blev stif­tet i ok­to­ber 2015 af Per­nil­le Ver­mund, ar­ki­tekt og tidl. by­rå­ds­med­lem i Hels­in­gør Kom­mu­ne, og fol­ke­tings­kan­di­dat for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti, og Pe­ter Sei­er Chri­sten­sen, in­ge­ni­ør og bror til Lars Sei­er Chri­sten­sen, der stod bag Li­be­ral Al­li­an­ce.

Nye Bor­ger­li­ge byg­ger på kon­ser­va­tiv va­er­dipo­li­tik, bl.a. en ud­la­en­din­gepo­li­tik, der er stram­me­re end Dansk Fol­ke­par­tis, og en me­get li­be­ral øko­no­misk po­li­tik.

Det blev op­stil­lings­be­ret­ti­get til Fol­ke­tin­get i sep­tem­ber i år og står i øje­blik­ket til en va­el­gero­p­bak­ning på 2,2 pro­cent (med en sta­ti­stisk usik­ker­hed på 0,4 pct.). Det vi­ser Ber­ling­s­ke Ba­ro­me­ter, der er et va­eg­tet gen­nem­snit af den se­ne­ste må­neds po­li­ti­ske me­nings­må­lin­ger.

Par­ti­et hen­ter flest va­el­ge­re fra DF. Det vi­ser en ana­ly­se af va­el­ger­van­drin­ger fo­re­ta­get af Gal­lup. Men par­ti­et får og­så va­el­ge­re fra bl.a. Ven­stre og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.