GLUTENFRIT BRØD KAN LYKKES

BTs brød­ba­ger har få­et det sva­ert med hve­de i sin ma­ve. Få hans bud på en la­ek­ker glu­ten­fri bol­le.

BT - - SØNDAG - Li­ne Fel­holt | plus@ber­ling­s­ke­me­dia.dk

Når man er brød­ba­ger, er man og­så glu­te­nen­tu­si­ast. For et godt brød er nu en­gang et per­fekt ae­l­tet og su­per ela­stisk hve­de­brød med mas­ser af flot­te luft­hul­ler i. Alt sam­men no­get, bå­de ba­ge­ren og brød­spi­se­ren kan tak­ke de­jens glu­ten­stren­ge for.

Der­for er spørgs­må­let til BTs brød­ba­ger og­så op­lagt – i ly­set af den­ne uges op­skrift på glu­ten­fri bol­ler. Er det ik­ke imod din re­li­gion som ba­ger at ba­ge glutenfrit?

»Jo,« gri­ner Ni­co­lai Skyt­te, som ud­over at va­e­re BTs fa­ste brød­ba­ger og­så er ba­ger­me­ster for gour­met­ba­ger­ka­e­den Em­me­ry’s.

Ni­co­lai Skyt­te har i me­re end et år skam­rost gam­le dan­ske hve­de­mels­sor­ter, hve­de­mels­sur­dej og ik­ke mindst hve­de­de­jens glu­ten­stren­ge her i BTs Madsko­le. Der­for er end­nu et spørgs­mål på sin plads. Kan der over­ho­ve­det kom­me godt bag­va­erk ud af glutenfrit?

»Det er fan­de­me sva­ert at få godt brød ud af det. Jeg kan ik­ke få den la­e­kre korns­mag og sma­gen fra hve­de­sur­dej­en, når jeg ba­ger glutenfrit. Så­dan er det ba­re,« si­ger han.

Men når det er sagt, så kom­mer han ger­ne al­le de dan­ske­re i mø­de, som af for­skel­li­ge grun­de und­går glu­ten. Om det er af slan­ke­hen­syn el­ler skyl­des de­ci­de­ret al­ler­gi. Han ken­der selv til det sid­ste.

»Der er så man­ge ef­ter­hån­den, som bli­ver sy­ge af for me­get glu­ten. Jeg kan hel­ler ik­ke tå­le hve­den så godt, som jeg har kun­net. Der­for har jeg ka­stet mig ud i det her. Jeg kan godt selv ma­er­ke, at jeg får det bed­re,« er­ken­der han.

Ni­co­lai Skyt­te er ik­ke ale­ne om at tå­le glu­ten dår­ligt. Iføl­ge Dansk Cøli­aki Fore­ning kan der va­e­re op mod 50.000 dan­ske­re, der li­der af cøli­aki – de fle­ste uden at vi­de det selv. Cøli­aki kal­des og­så glu­te­nal­ler­gi el­ler -in­to­le­ran­ce og gi­ver ty­pisk øget tarm­luft, ma­ve­s­mer­ter, tyn­de af­fø­rin­ger og i slem­me til­fa­el­de un­de­rer­na­e­ring.

Der­for er det for Ni­co­lai Skyt­te i en god sags tje­ne­ste at ud­vik­le den bed­ste op­skrift på glu­ten­bol­ler.

»Du får ik­ke den sam­me luf­ti­ge bol­le. Den bli­ver me­re kom­pakt og tung. Men det le­ver du lyk­ke­ligt med, hvis du ger­ne vil und­gå glu­ten,« si­ger han.

Hel­dig­vis er der an­dre må­der at få god smag frem i det glu­ten­fri brød. Et tip er at til­sa­et­te hon­ning el­ler yog­hurt til dej­en.

»Du bli­ver ik­ke bla­est ba­g­over, som du gør af en frisk­bagt hve­de­bol­le, men en glu­ten­fri bol­le kan sag­tens sma­ge rig­tig la­ek­kert,« for­sik­rer han.

Det go­de ved glu­ten­fri bag­ning er, at al­le dog­mer om at ae­l­te kor­rekt og pas­se og ple­je sin sur­dej er ude af lig­nin­gen.

»AElt­nin­gen har in­gen be­tyd­ning, når der in­gen glu­ten­stren­ge er i dej­en. Det skal ba­re rø­res godt sam­men. Men pas på ik­ke at gø­re dej­en for tør. Den skal helst va­e­re ret kli­stret,« ly­der et cen­tralt råd fra brø­d­ud­vik­le­ren.

Et an­det godt råd er at la­de bol­len sa­et­te sig lidt, når den er ta­get ud af ov­nen.

»Al­min­de­li­ge hve­de­bol­ler er su­per­la­e­kre, når de li­ge er ta­get ud af ov­nen. Men glu­ten­fri bol­ler skal li­ge ha­ve lov at sa­et­te sig – el­lers bli­ver de for kla­e­ge,« ad­va­rer han.

Der er så man­ge ef­ter­hån­den, som bli­ver sy­ge af for me­get glu­ten. Jeg kan hel­ler ik­ke tå­le hve­den så godt, som jeg har kun­net. Der­for har jeg ka­stet mig ud i det her. Jeg kan godt selv ma­er­ke, at jeg får det bed­re Ni­co­lai Hal­ken Skyt­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.