Kor­te­re ven­te­tid til in­den­rigs­pas­sa­ge­rer

I Kø­ben­havns Lufthavn får in­den­rigs­pas­sa­ge­rer lov til at bru­ge bu­si­ness class-rej­sen­des fast tra­ck-spor i sik­ker­heds­kon­trol­len

BT - - REJSER -

In­den­rigs­pas­sa­ge­rer­ne i Kø­ben­havns Lufthavn i Ka­strup vej­rer mor­gen­luft, ef­ter at luft­havns­le­del­sen for ny­lig har gi­vet dem lov til at be­nyt­te et hur­ti­ge­re spor gen­nem sik­ker­heds­kon­trol­len. Der lød no­get na­er et ra­ma­skrig, da Kø­ben­havns Lufthavn i marts sid­ste år flyt­te­de in­den­rigs­flyv­nin­gen fra Ter­mi­nal 1 til Ter­mi­nal 2 og 3 og der­med blan­de­de in­den­rigs- og uden­rigs­pas­sa­ge­rer. Ef­ter­føl­gen­de skul­le in­den­rigs­pas­sa­ge­rer­ne der­for gen­nem den sto­re cen­tra­le sik­ker­heds­kon­trol, hvor der ja­evn­ligt har va­e­ret lang ven­te­tid – spe­ci­elt på de sto­re char­ter­af­rej­se­da­ge.

Det har ført til me­gen util­freds­hed hos in­den­rigs­pas­sa­ge­rer­ne, for­di de i mod­sa­et­ning til tid­li­ge­re ik­ke kun­ne reg­ne med hur­tig pas­sa­ge af sik­ker­heds­kon­trol­len. Af sam­me grund har fle­re in­den­rigs­pas­sa­ge­rer un­der­vejs mis­set de­res fly.

Hen­ri­et­te von Pla­ten er for­mand for den lo­ka­le pend­ler­for­e­ning i Aal­borg, SK-AAL, og er glad for aen­drin­gen, som trå­d­te i kraft den 28. ok­to­ber.

»Vi er til­fred­se med, at Kø­ben­havns Lufthavn om­si­der har få­et gjort no­get ved problemet. Men vi er be­stemt ik­ke im­po­ne­re­de over, at det har ta­get dem over halvan­det år,« si­ger Hen­ri­et­te von Pla­ten.

Hun vil og­så ger­ne li­ge se aen­drin­gen an lidt la­en­ge­re, før hun for al­vor jub­ler over den.

»De før­ste to uger har aen­drin­gen vir­ket ef­ter hen­sig­ten, men det har va­e­ret på et tids­punkt, hvor der ik­ke har va­e­ret vold­somt pres rent pas­sa­ger­ma­es­sigt. Vi har end­nu til go­de at se, om aen­drin­gen og­så vir­ker i pe­ri­o­der med spids­be­last­nin­ger,« si­ger Hen­ri­et­te von Pla­ten.

Maks fem mi­nut­ters kø

Kø­ben­havns Lufthavn har ik­ke løst problemet ved at la­ve et sa­er­ligt in­den­rigs­spor i sik­ker­heds­kon­trol­len. I ste­det til­la­der man nu in­den­rigs­pas­sa­ge­rer at be­nyt­te fast tra­ck-spo­ret, der el­lers er for­be­holdt fly­sel­ska­ber­nes bu­si­ness class-pas­sa­ge­rer.

Det har få­et fle­re af fly­sel­ska­ber­ne op på ma­er­ker­ne, da man fryg­ter, at de­res bu­si­ness class-pas­sa­ge­rer kom­mer til at stå i kø i unø­dig lang tid. Fly­sel­ska­ber­ne be­ta­ler luft­hav­nen om­kring 40 kr. pr. pas­sa­ger for at be­nyt­te fast tra­ck-spo­ret.

Pres­se­chef Kas­per Hyl­le­sted fra Kø­ben­havns Lufthavn be­ro­li­ger dog fly­sel­ska­ber­ne:

»Fly­sel­ska­ber­ne be­ta­ler for, at de­res fast tra­ck-kun­der kom­mer gen­nem sik­ker­heds­kon­trol­len på un­der fem mi­nut­ter. Det vil 99 pro­cent af dem og­så gø­re frem­over,« kon­sta­te­rer Kas­per Hyl­le­sted.

Løf­tet om de mak­si­malt fem mi­nut­ter ga­el­der og­så for in­den­rigs­pas­sa­ge­rer­ne. Det kan iføl­ge pres­se­che­fen sik­res ved, at per­so­na­let i sik­ker­heds­kon­trol­len åb­ner et el­ler fle­re fast tra­ck-spor, så­fremt der op­står be­hov for det.

På vej hen mod sik­ker­heds­kon­trol­len le­des in­den­rigs­pas­sa­ge­rer hen mod det hur­ti­ge spor. Fo­to: PR/Kø­ben­havns Lufthavn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.