HALLO, JEG ER HER END­NU

Ven­stres na­est­for­mand Kristian Jen­sens nye bog styr­ker ham i en in­tern magt­kamp, si­ger po­li­tisk kom­men­ta­tor

BT - - NYHEDER -

ER­FA­RIN­GER OG TAN­KER

»Ja og An­ders Fogh. Jeg syn­tes, det var in­ter­es­sant at vi­se sam­men­ha­en­gen mel­lem uden­rigs- og in­den­rigs­po­li­tik. De tre ting, vi har snak­ket mest om si­den val­get, har al­le rod i uden­rigs­po­li­tik­ken, selv om vi op­fat­ter det in­den­rigs­po­li­tisk: Mi­gra­tion og flygt­nin­ge­kri­se. Sik­ker­hed og terror. Og job­s­ka­bel­se og øko­no­misk va­ekst.

De ting har vi dis­ku­te­ret ud fra en dansk sam­men­ha­eng, men man­ge af tin­ge­ne be­gyn­der jo i ud­lan­det. Flygt­nin­ge­kri­sen be­gyn­der i Alep­po, mi­gra­tions­kri­sen be­gyn­der i Afri­ka, terror be­gyn­der i for­bin­del­se med IS. Men jeg har og­så skre­vet bo­gen for at vi­se en vej fremad for Dan­mark. I en om­skif­te­lig ver­den mang­ler man­ge dan­ske­re en ru­te­plan for, hvor­dan vi kom­mer po­si­tivt ud af pro­ble­mer­ne.«

»Det er en bog om, hvor­dan jeg ser Dan­mark bredt. Og jeg har gjort det på en må­de, så jeg og­så ta­ger me­re ind end sna­e­ver uden­rigs­po­li­tik. Uden­rigs­po­li­tik­ken skal gi­ve os mu­lig­hed for at fø­re den in­den­rigs­po­li­tik, vi ger­ne vil. Men det be­gynd­te ik­ke som et bog­pro­jekt. Det be­gynd­te med, at jeg skrev op­le­vel­ser og tan­ker ned på com­pu­te­ren, når jeg fløj hjem fra nog­le af ver­dens bra­end­punk­ter og ho­ved­sta­e­der, og mø­der i EU og Na­to. Og på et tids­punkt op­stod ide­en om, at sam­le det til en bog,« si­ger Kristian Jen­sen. Med til at gi­ve tyng­de Ra­dio24­syvs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Jarl Cor­dua me­ner, at bo­gen skyl­des et be­hov for at vi­se, at han sta­dig er her, og at hans ’for­mand­sam­bi­tio­ner er in­tak­te’.

»Man bli­ver jo ik­ke for­mand af, at skri­ve en bog. Men det er med til at gi­ve ham no­get tyng­de, at han gør sig tan­ker om den ver­den, han le­ver i, og vi­ser hans in­tel­lek­tu­el­le ka­pa­ci­tet,« si­ger Jarl Cor­dua.

»Han hav­de jo og­så am­bi­tio­ner om at bli­ve stats­mi­ni­ster, før han skrev den­ne bog, og hans for­mands­drøm­me dø­de ik­ke i ka­el­de­ren un­der Oden­se Con­gress Cen­ter i 2014. Men si­den han blev uden­rigs­mi­ni­ster, har han va­e­ret klar over, at han ik­ke måt­te for­svin­de fra den hjem­li­ge dan­ske de­bat. Job­bet med­før­te en fa­re for, at han skul­le for­svin­de, for­di han he­le ti­den sad i fly og på ho­telva­e­rel­ser. On­de tun­ger sag­de, at Løk­ke gjor­de ham til uden­rigs­mi­ni­ster for at få ham va­ek fra den dag­li­ge trum­me­rum. Men Kristian Jen­sen vil va­e­re med i ko­or­di­na­tions­ud­val­get og par­tiets le­del­se. Nu stemp­ler han så ind med den­ne bog og si­ger: ’Hallo, jeg er her end­nu’. Og det er sik­kert en af grun­de­ne til at skri­ve bo­gen – plus et be­hov for at med­dele sig,« si­ger Jarl Cor­dua. Først en bog, så avan­ce­ment Lars Løk­ke Ras­mus­sen har skre­vet ’Hvis jeg bli’r gam­mel: En ae­l­drepo­li­tisk de­bat­bog’, der ud­kom i 1997, året før han blev na­est­for­mand i Ven­stre.

An­ders Fogh Ras­mus­sen skrev ’Fra so­ci­al­stat til mini­mal­stat’ i 1993, fem år før han blev for­mand for Ven­stre.

Mo­gens Lyk­ke­toft skrev ’Sans og sam­ling’ i 1994 og blev for­mand for So­ci­al­de­mo­ka­ti­et i 2002.

Kristian Jen­sen har tid­li­ge­re selv skre­vet ’Hur­ra for glo­ba­li­se­rin­gen’ i 2003, og han blev na­est­for­mand i 2009. Man bli­ver jo ik­ke for­mand af at skri­ve en bog. Men det er med til at gi­ve ham no­get tyng­de, at han gør sig tan­ker om den ver­den, han le­ver i, og vi­ser hans in­tel­lek­tu­el­le ka­pa­ci­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.