Må­ling bekraefter ned­t­ur for Dansk Fol­ke­par­ti

BT - - NYHEDER -

Hvis der var fol­ke­tings­valg i dag, vil­le stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) bli­ve nødt til at af­le­ve­re nøg­ler­ne til Stats­mi­ni­ste­ri­et.

En ny må­ling, som Vox­me­ter har fo­re­ta­get for Ritzau, bekraefter, at So­ci­al­de­mo­kra­tiets for­mand Met­te Fre­de­rik­sen sta­dig står til at bli­ve Dan­marks na­e­ste stats­mi­ni­ster.

Sam­ti­dig vi­ser må­lin­gen, at Dansk Fol­ke­par­ti ik­ke har for­må­et at vin­de va­el­ger­ne til­ba­ge ef­ter sa­gen om mu­ligt mis­brug af EU-mid­ler.

Til gen­ga­eld ser det ud til, at va­el­ger­flug­ten har sta­bi­li­se­ret sig, vur­de­rer Kas­per Møl­ler Hansen, der er pro­fes­sor i statskund­skab ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Op­bak­nin­gen til par­ti­et er på stort set sam­me ni­veau som ved for­ri­ge må­ling. 17,2 pro­cent an­gi­ver, at de vil­le stem­me på par­ti­et ved et valg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.