Mer­kel ad­va­rer: Rus­si­ske ha­ck­e­re vil blan­de sig i tysk valg

BT - - NYHEDER -

AN­GREB Når Tys­kland går til for­bunds­dags­valg na­e­ste ef­ter­år, er der en be­ty­de­lig ri­si­ko for, at rus­si­ske ha­ck­e­re vil for­sø­ge at på­vir­ke valg­kam­pens ud­fald, ly­der ad­vars­len fra kans­ler Mer­kel, der i den for­gang­ne uge om­tal­te den ty­ske re­ge­rings ind­sats mod cy­ber­spio­na­ge og in­ter­net­kri­mi­na­li­tet som en ’dag­lig op­ga­ve’. Ame­ri­kan­ske ef­ter­ret­nings­a­gen­ter be­skyld­te Rusland for at ha­ve for­søgt at øve ind­fly­del­se på ud­fal­det af det ny­ligt over­stå­e­de ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg.

»Der­for kan det va­e­re, at det kom­mer til at spil­le en rol­le ved for­bunds­dags­val­get,« sag­de An­gela Mer­kel tirs­dag i Ber­lin.

No­get ty­der på, at kans­le­ren kan få ret. I en ny­lig rap­port slår Bun­des-amt für Si­cher­heit in der In­for­ma­tions­te­ch­nik fast, at trus­len fra ha­ck­e­re og cy­ber­kri­mi­nel­le er sti­gen­de. Tys­kland op­le­ver sta­dig fle­re ’an­greb på par­ti­er, me­di­er og stats­li­ge in­sti­tu­tio­ner’, hvil­ket va­ek­ker ’be­kym­ring for må­l­ret­tet ma­ni­pu­la­tion med den of­fent­li­ge me­ning’, skri­ver BSI i rap­por­ten.

Trus­len fra rus­si­ske ha­ck­e­re ret­ter sig ik­ke kun mod pri­va­te e-mail­kor­re­spon­dan­cer el­ler mod hem­me­li­ge do­ku­men­ter, men og­så mod sår­bar in­fra­struk­tur i Tys­kland. Blandt de mu­li­ge mål er bl.a. den ty­ske vand- og strøm­for­sy­ning, skri­ver Frank­fur­ter Al­l­ge­me­i­ne Zei­tung med hen­vis­ning til ano­ny­me kil­der i ty­ske ef­ter­ret­nings­kred­se.

Ty­ske sik­ker­hedsmyn­dig­he­der an­slår, at Rusland al­le­re­de står bag en bøl­ge af ha­ck­e­ran­greb på stra­te­gi­ske mål, her­un­der For­bunds­da­gen, hvis in­ter­ne net­va­erk bå­de i 2015 og i maj i år blev ud­sat for ska­de­lig softwa­re af en grup­pe ha­ck­e­re, som iføl­ge den ty­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste har for­bin­del­ser til Kreml.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.