Farlig søvn­syg

BT - - NYHEDER -

SOVETRYNE Du skal ba­re ta­be dig. Så­dan lød be­ske­den fra la­e­gen, da Jan Ve­sten­toft fra Vin­derup i Midtjyl­land før­ste gang bad om at få un­der­søgt si­ne søvn­møn­stre. Men det var ik­ke de ek­stra ki­lo på si­de­be­ne­ne, der var skyld i hans ur­e­gel­ma­es­si­ge søvn og højlyd­te snorken. Den nu 52-åri­ge mand led af søvnapnø. Til­ba­ge i 2010 fik Jan Ve­sten­toft al­le­re­de de før­ste symp­to­mer. Han måt­te hol­de ind til si­den i sin bil for at ta­ge en lur på vej­en til ar­bej­de, han faldt i søvn hen over ta­sta­tu­ret, og så snart han kom fra job, måt­te han ind på so­fa­en for at sove. Om nat­ten stak ko­nen ham of­te en al­bue i si­den, for­di han ik­ke trak vej­ret.

»Jeg har al­drig rig­tig følt mig ud­hvilet, når jeg stod op om mor­ge­nen. Det er lidt tra­els, at jeg al­drig var til ste­de, spe­ci­elt hvis jeg skul­le til fa­mi­liear­ran­ge­men­ter el­ler an­det, hvor jeg skul­le va­e­re til ste­de i la­en­ge­re tid ad gan­gen,« si­ger Jan Ve­sten­toft, der ar­bej­der som fag­lig se­kre­ta­er i FOA.

Først i de­cem­ber 2011 – halvan­det år ef­ter han før­ste gang søg­te la­e­ge, kom han i be­hand­ling for sin søvnapnø. Han fik et så­kaldt CPAPap­pa­rat, som hja­el­per ham med at tra­ek­ke vej­ret om nat­ten.

»Al­le­re­de na­e­ste dag føl­te jeg mig ud­hvilet. Jeg kun­ne gø­re ting, jeg el­lers ik­ke vil­le ha­ve gjort før, som f.eks. at la­ve af­tens­mad. I dag er jeg ble­vet frisk igen, det er en dej­lig fø­lel­se,« si­ger han.

På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.