Jeg fryg­ter ame­ri­kan­ske til­stan­de i dansk po­li­tik

BT - - DEBAT -

MED PO­LI­TISK KANT

Sta­er­kt in­spi­re­ret - el­ler jeg skul­le nok sna­re­re skri­ve af­skra­ek­ket - af den ame­ri­kan­ske valg­kamp og det ef­ter­føl­gen­de valg fo­re­slår jeg føl­gen­de: Ind­før fa­ste fi­re-åri­ge valg­pe­ri­o­der til Fol­ke­tin­get. Når jeg al­li­ge­vel er in­spi­re­ret af det, der har va­e­ret en ra­ed­sel af en lang valg­kamp med i hvert fald én – må­ske to – in­kom­pe­ten­te STATS­MI­NI­STE­REN kan­di­da­ter, skyl­des det, at jeg fryg­ter, at den po­li­ti­ker­le­de vi ty­de­lig­vis ser i USA, og­så skal vi­se sig i Dan­mark. Hvad gør vi for at op­nå et bed­re po­li­tisk land­skab med kon­struk­ti­ve ud­mel­din­ger - i ste­det for sti­gen­de po­li­ti­ker­le­de og en evig snak om nyvalg og rød og blå blok? EN AF STYRKERNE i dansk po­li­tik er, at vi har me­re end to par­ti­er at stem­me på. Men det kan va­e­re li­ge me­get, hvis vi blot de­ler de ek­si­ste­ren­de par­ti­er op i to blok­ke. Hvis vi i lig­hed med kom­mu­ner­ne hav­de en fi­re­års valg­pe­ri­o­de til Fol­ke­tin­get, så var par­ti­er­ne tvun­get til at tra­ek­ke i ar­bejd­s­tø­jet og ska­be go­de løs­nin­ger til bor­ger­nes bed­ste. Det vil­le fri­gi­ve en mas­se res­sour­cer til at ska­be vi­sio­ner. Man vil­le sik­re en fi­re­årig kon­ti­nu­i­tet, og det vil­le spa­re os for man­ge ud­gif­ter i for­hold til at af­hol­de fol­ke­tings­valg i ti­de og uti­de. Det vil­le og­så be­ty­de, at par­ti­er­ne kun­ne bli­ve me­re uaf­ha­en­gi­ge af hin­an­den fra sag til sag. Ef­ter­føl­gen­de vil­le der va­e­re stør­re po­li­tisk fri­hed for det en­kel­te par­ti. NÅR VI SER, hvor­dan par­ti­er­ne ar­bej­der sam­men i langt de fle­ste dan­ske kom­mu­ner, kan det godt un­dre mig, at vi i lil­le­bit­te Dan­mark med 5,7 mio. ind­byg­ge­re ik­ke er sta­er­ke­re sam­men. Nu ved jeg – af go­de grun­de – ik­ke, hvor man­ge af si­ne valg­løf­ter Do­nald Trump har ta­enkt sig at over­hol­de. Hvis hans trus­ler om en sva­ek­kel­se af Na­to og dår­li­ge han­del­s­af­ta­ler har no­get på sig, bli­ver det end­nu vig­ti­ge­re, at vi i Dan­mark hol­der sam­men og ud­vik­ler lan­det gen­nem in­nova­tion, kon­struk­ti­vi­tet og sam­ar­bej­de. JEG TROR, AT blokpo­li­tik­ken, sam­men­holdt med den ne­ga­ti­ve re­to­rik om an­dre par­ti­ers po­li­ti­ke­re, er med­vir­ken­de til at ska­be po­li­ti­ker­le­de i Dan­mark. Det me­ner jeg, at en fast fi­re­årig valg­pe­ri­o­de kun­ne aen­dre på. Jeg er klar over, at der er ri­si­ko for en la­en­ge­re valg­kamp, og hvis valg­kam­pen skal stå på i over et år, som i USA, er det selv­føl­ge­lig uhen­sigts­ma­es­sigt. Spe­ci­elt i for­hold til, at der i Dan­mark of­te er be­fri­en­de kort tid til at af­vik­le valg­kam­pen. Men jeg sy­nes sta­dig, at der er fle­re for­de­le end ulemper. MIT HÅB ER, at dan­ske po­li­ti­ke­re vil bli­ve må­lt på, hvad de vil op­nå, og hvor­dan. Frem­for ne­ga­ti­ve ud­sagn om de­res po­li­ti­ske kol­le­ger. El­lers kom­mer vi til at op­le­ve det, vi hi­sto­risk set of­te har op­le­vet. Det, der be­gyn­der i USA, kom­mer se­ne­re til Dan­mark. Me­get lidt af, hvad Do­nald Trump har sagt, er sandt, men det er ik­ke det, hans til­ha­en­ge­re ha­ef­ter sig ved. De øn­sker aen­drin­ger. En ny be­gyn­del­se. Po­li­ti­ker­le­den i USA er så ud­talt, at aen­drin­ger af kul­tu­ren er vig­ti­ge­re end po­li­tik, tro­va­er­dig­hed og re­to­rik. I Dan­mark har vi fak­tisk sta­dig ri­me­ligt sand­d­ru­e­li­ge po­li­ti­ke­re, og vi må for guds skyld ik­ke be­gyn­de at op­for­dre dem til at py­n­te på hi­sto­ri­er­ne for at op­nå me­re ta­le­tid el­ler stør­re po­pu­la­ri­tet. Med po­li­tisk kant bli­ver på skift skre­vet af In­ger Støj­berg, Ul­rik Wil­bek, Met­te Gjer­skov, Karsten Høn­ge, – af Car­sten Graa­ba­ek, i BT si­den 1982 Jeg tror, at blokpo­li­tik er med til at ska­be po­li­ti­ker­le­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.