Stra­te­gi på Do­nald-da­ta

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Føl­ger man de ame­ri­kan­ske me­di­er, fly­der de li­ge­som de dan­ske over med ana­ly­ser af, hvad det var, der ske­te, da ame­ri­ka­ner­ne valg­te den 45. pra­esi­dent. Da­ta bli­ver ana­ly­se­ret, der bli­ver la­vet il­lu­stra­ti­ve gra­fer og dis­ku­te­ret be­tyd­nin­gen af dem. Det sam­me sker i Dan­mark, men det in­ter­es­san­te er, hvor stor for­skel der er på til­gan­gen til Do­nald-da­ta – og­så i Dan­mark.

HVAD ER PROBLEMET? Må­ske skal po­li­ti­ker­ne va­el­ge at si­ge det, de vil­le, hvis de ik­ke var ban­ge

IN­GEN I PRO­FES­SIO­NEL po­li­tik kan si­ge sig fri for at ha­ve no­te­ret sig et el­ler an­det tal, som må­ske er en nøg­le til for­stå­el­sen. Men hvor­dan over­sa­et­tes den til dansk? F.eks. har Bloom­berg be­ret­tet om, hvor­dan Trumps Da­ta Team ud­vi­de­de sin op­fat­tel­se af va­el­ger­kol­le­gi­et og iden­ti­fi­ce­re­de det som det, film­man­den Mi­cha­el Mo­o­re har kaldt ’bre­xit-sta­tes’. Alt­så om­rå­der, hvor en stor del af va­el­ger­ne slet ik­ke var re­pra­e­sen­te­ret i me­nings­må­lin­ger­ne, men som til­stra­ek­ke­ligt sta­er­ke over­be­vis­nin­ger til ik­ke at la­de sig be­snak­ke, kue el­ler lok­ke af ga­engse valg­kamp­s­tek­nik­ker. HVIS MAN ER et dansk par­ti, vil­le man så li­ge nu for­sø­ge at iden­ti­fi­ce­re ’bre­xit-kom­mu­ner­ne’ el­ler Pe­ter Skaarup ’Trump-kom­mu­ner­ne’ i Dan­mark. Det tror jeg be­stemt. PÅ SAM­ME MÅ­DE over­ve­jer par­ti­er­ne na­tur­lig­vis og­så, hvem der er etablis­se­men­tet i Dan­mark. El­ler ret­te­re, hvem der bli­ver op­fat­tet som så­dan. Er Løk­ke f.eks. Dan­marks svar på Hil­lary – højt kva­li­fi­ce­ret, men og­så op­fat­tet som et magt­men­ne­ske, hvis pro­jekt er sig selv. Det hand­ler ik­ke om, hvor­vidt det er sandt, men om, hvor­vidt det op­le­ves som sandt. Og er DF sta­dig på bre­xit-hol­det (alt­så an­tie­tablis­se­ment og pro genop­ret­ning af stor­hed for na­tio­nen), el­ler er DF pga. sa­ger­ne om EU-mid­ler snublet i ’ik­ke et hak bed­re end de an­dre’fa­el­den? Hvad med Met­te Fre­de­rik­sen, som nok er ny for­mand, men og­så har sid­det på be­tyd­nings­ful­de po­ster i den tid­li­ge­re re­ge­ring? Når hun f.eks. har stram­met S-kur­sen over for ud­la­en­din­ge, bli­ver hun så op­fat­tet som taktisk (alt­så gam­mel­dags magt) el­ler som lyt­ten­de for­ta­ler for de glem­te stem­mer? DET ER IN­TER­ES­SANT at ob­ser­ve­re, at de ny­e­re par­ti­er har en ten­dens til at an­gri­be dis­se spørgs­mål ud fra hold­nin­ger og in­tel­lek­tu­el te­o­re­ti­se­ren, det ga­el­der f.eks.

Grup­pe­for­mand (DF)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.