Wol­f­gang Ama­deus Mozart

BT - - NYHEDER -

En barn­ligt fni­sen­de og la­tri­na­er mand­s­per­son er så­dan, man­ge af os op­fat­ter den sto­re klas­si­ske kom­po­nist. En op­fat­tel­se, som ik­ke mindst in­struk­tør Mi­los For­man med fil­men ’Ama­deus’ har pren­tet i vo­res in­dre bi­o­graf. Men som hi­sto­ri­ker Ma­ria Hel­le­berg på­pe­ger i bo­gen, er der den ha­ge ved fil­men, at den stort set er op­dig­tet fra en­de til an­den. Fra hans liv til hans død.

»Den gør det så godt, at myten har over­ta­get vir­ke­lig­he­den,« skri­ver Ma­ria Hel­le­berg.

I fil­men er det så­le­des Mozarts va­er­ste kon­kur­rent og fjen­de Sa­li­e­ri, der brutalt slukker for vi­dun­der­bar­nets ta­lent. Kun 35 år gam­mel udån­de­de en af ver­dens stør­ste kom­po­ni­ster, for­gif­tet af Sa­li­e­ri.

Gift­mord er dog langt­fra den ene­ste te­o­ri, der op gen­nem hi­sto­ri­en har va­e­ret luf­tet om Mozarts alt for tid­li­ge død. Men ud fra de spar­som­me op­lys­nin­ger om kom­po­ni­stens sid­ste tid er Jør­gen Lan­ge Thom­sen over­be­vist om, at det var ny­resvigt, der tog li­vet af ham.

Mozarts syg­doms­for­løb var re­la­tivt kort. End­te i Dan­mark I lø­bet af de 14 da­ge, som han var sen­ge­lig­gen­de, svul­me­de han me­re og me­re op, blev bleg, ka­ste­de op og hav­de smer­ter i mus­k­ler­ne. Få da­ge før dø­den ind­traf, er det be­skre­vet, at han stank.

»Det­te ty­der mest på en in­fek­tion i tar­me el­ler ny­rer,« skri­ver Jør­gen Lan­ge Thom­sen.

Ef­ter Mozarts død end­te hans ko­ne Con­stan­ze fak­tisk i Dan­mark, hvor hun blev gift med den dan­ske diplo­mat Ge­org Ni­ko­laus von Nis­sen. Men det er en helt an­den hi­sto­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.