Hit­ler

BT - - NYHEDER -

Det er få døds­fald, der har va­e­ret spe­ku­le­ret så vold­somt i som Der Führers, Adolf Hit­lers. I film, bø­ger, tv-se­ri­er er døds­da­gen den 30. april 1945 ble­vet gen­nem­trawlet med en ta­et­te­kam. Der er tal­lø­se te­o­ri­er om hans død. Og li­ge så man­ge om, at han slet ik­ke var død. Te­o­ri­er, der har få­et na­e­ring af, at hans lig ef­ter­føl­gen­de blev bra­endt, og af at rus­ser­ne i år­ti­er holdt fun­det af hans jor­di­ske re­ster hem­me­ligt. Den mest ga­engse te­o­ri går på, at Adolf Hit­ler og hans ko­ne Eva Braun be­gik selv­mord ved at ta­ge en gift-am­pul. Og at Hit­ler sam­ti­dig skød sig i tin­din­gen. Men den hop­per rets­me­di­ci­ner Jør­gen Lan­ge Thom­sen ik­ke helt på.

Cy­a­nid - som var den gift, Hit­ler og Eva Braun be­nyt­te­de - er nem­lig ut­ro­lig ef­fek­tiv.

I den ret­te do­sis går der, fra dét øje­blik am­pul­len kna­ek­kes mel­lem ta­en­der­ne, til dø­den ind­tra­ef­fer, un­der et mi­nut. Så Hit­ler skul­le alt­så va­e­re ut­ro­lig hur­tig på aftra­ek­ke­ren, hvis han midt i cy­a­ni­dens lam­men­de og kva­e­len­de ef­fekt og­så skul­le nå at sky­de sig selv.

Og der er da og­så end­nu to ting, der ta­ler imod, at det var Hit­ler selv, der ret­te­de pi­sto­len mod tin­din­gen. Cy­a­nid-for­gift­ning Den ene er, at der om­kring skud­sår­et iføl­ge vid­ner ik­ke kom en drå­be blod. Den an­den, at skud­sår­et sad i ven­stre tin­ding, hvil­ket ha­en­ger me­get dår­ligt sam­men med, at han var høj­re­hån­det.

Ud­fra det og de for­skel­li­ge vid­ne­be­ret­nin­ger til­la­der Jør­gen Lan­ge Thom­sen sig at kon­klu­de­re, at den mest sand­syn­li­ge te­o­ri er den om, at Hit­ler hav­de ind­gå­et af­ta­le med sit per­so­na­le om, at de 10 mi­nut­ter ef­ter det af­tal­te selv­mord­s­tids­punkt skul­le luk­ke sig ind og sky­de ham.

Ob­duk­tio­nen af Hit­ler og Eva Braun vi­ste, at de var dø­de af cy­a­nid-for­gift­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.