Styr ly­set med din smartp­ho­ne

BT - - NYHEDER -

SMAR­TE PAERER

Hue-pa­e­rer­ne for­bin­des trå­d­løst via hjem­mets Wi-Fi-net­va­erk. For at det kan la­de sig gø­re, skal der kob­les et på net­va­er­ket. Den fun­ge­rer som en slags ba­se­sta­tion for al­le paerer i hjem­met. Hub’et kan kø­bes se­pa­rat el­ler som del af en start­pak­ke med et par paerer ove­ni.

Det be­ty­der, at det er lidt dy­re­re at kom­me i gang med Hue end med de to øv­ri­ge test­del­ta­ge­re, og det er og­så en anel­se me­re be­sva­er­ligt.

In­stal­la­tio­nen kla­res dog re­la­tivt nemt. Du hen­ter Hue-ap­pen, som selv sør­ger for at fin­de dit hub. Her­ef­ter får du kon­takt til di­ne paerer.

Hos de to øv­ri­ge test­del­ta­ge­re er der di­rek­te kon­takt til pa­e­rer­ne, så snart du har skru­et dem i og hen­tet ap­pen. De for­bin­des nem­lig med Blu­et­oo­th og kra­e­ver in­tet hub for at få for­bin­del­se med mo­bi­len. Wi-Fi el­ler Blu­et­oo­th? Hvad der så er mest for­del­ag­tigt i dag­lig brug – Wi-Fi el­ler Blu­et­oo­th – er fak­tisk ik­ke helt så let at sva­re på. For det af­ha­en­ger af dit be­hov.

Wi-Fi vil som ud­gangs­punkt gi­ve en me­re sta­bil for­bin­del­se og gø­re det nem­me­re at ska­be et sy­stem med man­ge paerer. Som ud­gangs­punkt vil det der­for va­e­re den bed­ste løs­ning, når du op­byg­ger et stør­re sy­stem – ek­sem­pel­vis et helt hjem med trå­d­lø­se paerer. Det kra­e­ver dog, at du har et godt net­va­erk. For det vil va­e­re fru­stre­ren­de, hvis du li­ge plud­se­lig ik­ke kan fo­re­ta­ge en sim­pel hand­ling som at ta­en­de og sluk­ke ly­set, for­di der er knu­der i net­va­er­ket.

Wi-Fi har des­u­den den for­del, at du kan få for­bin­del­se til sy­ste­met uden for hjem­mets fi­re va­eg­ge. Overalt, hvor der er in­ter­net, kan du kob­le dig på pa­e­rer­ne og fjernsty­re dem. Det kan jo va­e­re fint, hvis du har glemt at sluk­ke ly­set i ka­el­de­ren el­ler ba­re godt kan li­de at kom­me hjem til et op­lyst hus.

Blu­et­oo­th gi­ver dig ik­ke den mu­lig­hed. Så snart du er uden for sig­na­lets ra­ek­ke­vid­de – hvil­ket er cir­ka 30 me­ter – så kan mo­bi­len og pa­e­rer­ne ik­ke ta­le sam­men.

Til gen­ga­eld kra­e­ves der ik­ke no­get net­va­erk som mel­lem­led mel­lem mo­bil og paerer, og der­for er der hel­ler ik­ke så man­ge fak­to­rer, der kan for­styr­re for­bin­del­sen. Det be­ty­der i vis­se til­fa­el­de, at for­bin­del­sen kan va­e­re me­re sta­bil, og det be­ty­der og­så, at du kan be­tje­ne pa­e­rer­ne i zo­ner, hvor der ik­ke er Wi-Fi-da­ek­ning.

Blu­et­oo­th er dog langt­fra så sta­erk en for­bin­del­se som Wi-Fi. Så snart du be­gyn­der at kob­le man­ge paerer på sy­ste­met, vil sta­bi­li­te­ten og ra­ek­ke­vid­den da­le. Du skal så­le­des ik­ke for­ven­te at kun­ne kø­re et kom­plet se­tup i hjem­met med Blu­et­oo­t­h­pa­e­rer uden at lø­be ind i pro­ble­mer en gang imel­lem.

Ra­ek­ke­vid­den op­le­ve­de vi in­gen pro­ble­mer med i en to-eta­gers bo­lig på cir­ka 120 kva­drat­me­ter, men El­ga­to-pa­e­rer­ne mi­ste­de umo­ti­ve­ret for­bin­del­sen et par gan­ge.

Den­ne ty­pe paerer er der­for bedst, hvis der blot er ta­le om en en­kelt el­ler må­ske nog­le få lam­per, du vil sty­re. Sju­sket be­tje­ning Det er da umid­del­bart og­så, hvad El­ga­to la­eg­ger op til med sin app, som godt nok til­la­der, at du slut­ter fle­re paerer til sy­ste­met, men som klart fun­ge­rer bedst, når der ba­re er ta­le om en en­kelt.

Vil du skif­te lys­sa­et­ning på en pa­e­re, må du va­el­ge de an­dre paerer fra først, hvis ik­ke og­så de skal skif­te sam­men med den. End­nu va­er­re er det dog, at mu­lig­he­den for at va­el­ge paerer slet ik­ke er der, når du vil ta­en­de og sluk­ke ly­set.

Hvis du vil sluk­ke pa­e­rer­ne en­kelt­vis, må du gø­re det på kon­tak­ten, og så er der jo in­gen po­in­te i at ha­ve trå­d­lø­se paerer.

El­lers er ap­pen så­dan set ud­ma­er­ket. Du får for­skel­li­ge te­ma­er med skif­ten­de lys at va­el­ge imel­lem – for­u­den ens­far­vet lys i for­skel­li­ge far­ver.

For hver ty­pe kan du ju­ste­re styr­ke samt far­ve/li­v­ag­tig­hed. Der er og­så mu­lig­hed for at sa­et­te en alarm, så ly­set ta­en­der om mor­ge­nen, sam­ti­dig med at mo­bi­len spil­ler fug­le­ly­de el­ler mu­sik fra dit bi­bli­o­tek.

Avea til­by­der og­så en app til Ap­ples Smartwatch, så du kan sty­re pa­e­rer­ne fra hånd­led­det, men den er ret be­gra­en­set i si­ne funk­tio­ner og kan kun fin­de ud af at skif­te lys for al­le paerer på én gang.

Can­dela min­der om Avea i be­tje­nin­gen. Ap­pen er ba­re li­ge den tand me­re ’in­tu­i­tivt’ skru­et sam­men, så det bli­ver nemt og over­sku­e­ligt at sty­re me­re end en en­kelt pa­e­re ad gan­gen.

Det he­le er cen­tre­ret om et hjul, hvor du va­el­ger far­ve, lys­styr­ke og ef­fekt. Ude i si­den kan du så va­el­ge, om indstil­lin­ger­ne skal ga­el­de for al­le paerer, en en­kelt af dem el­ler en grup­pe af paerer, som du selv op­ret­ter. Nemt og li­ge­til.

Ud­val­get af funk­tio­ner er dog be­gra­en­set, og der er ik­ke no­gen app til Ap­ple Watch. Gen­nem­ført sy­stem Sej­ren går til Hue, som og­så kan in­te­gre­res i Ap­ples Ho­me-sy­stem. I det he­le ta­get er der her ta­le om et enormt ve­l­ud­vik­let sy­stem. Gen­nem­ført og gen­nem­ta­enkt he­le vej­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.