CAN­DELA SMART

BT - - NYHEDER -

Du har de sam­me mu­lig­he­der for at skif­te far­ver og lys­styr­ke som hos de an­dre (dog af­ha­en­gig af, hvil­ke Hue-paerer du va­el­ger), og der er fuld kon­trol over hver en­kelt lam­pe samt ’in­tu­i­tiv’ kon­trol af be­lys­nin­gen i hjem­mets for­skel­li­ge rum.

Du kan og­så til­pas­se ly­set di­ne dag­li­ge ru­ti­ner, så det ta­en­der i sove­va­e­rel­set, når du står op og slukker, når du går ud ad dø­ren, og ta­en­der igen, når søn­ni­ke kom­mer hjem fra sko­le. Der er des­u­den mu­lig­hed for at gem­me sce­ner, så du kan gen­ska­be hyg­ge­be­lys­nin­gen fra sid­ste we­e­kend med et en­kelt klik. Og der er mas­ser af an­dre brug­ba­re funk­tio­ner. Der­til kom­mer et ef­ter­hån­den ret for­nuf­tigt ud­valg af for­skel­li­ge paerer og til­be­hør. For­skel i ly­set Selv­om det er far­ve­pa­e­rer med na­er­mest uen­de­lig mu­lig­hed for at ju­ste­re lysnu­an­cer, vi te­ster, så er der grund­la­eg­gen­de en for­skel i pa­e­rer­nes lys.

Uan­set hvor var­me or­an­ge-rø­de nu­an­cer, vi ef­ter­stra­e­ber, er det sva­ert at kom­me ud over LED-ly­sets kol­de og kli­ni­ske ka­rak­ter, når det ga­el­der El­ga­to-pa­e­rer­ne. Der­til kom­mer, at de to paerer, vi te­ste­de fra pro­du­cen­ten, fak­tisk ik­ke gav helt sam­me lys ved al­le indstil­lin­ger. Det gik bed­re med Can­dela og Hue, der beg­ge gav Fat­ning: Ef­fekt: Lys­styr­ke: Far­ve­tem­pe­ra­tur: Le­ve­tid: For­bin­del­se: Kom­pa­ti­bi­li­tet: Pris: Kva­li­tet­sind­tryk: Bru­ger­ven­lig­hed: Funk­tio­ner: Ydel­se: Pris: Sam­let vur­de­ring: et ens­ar­tet – og for det me­ste be­ha­ge­ligt – lys ved al­le indstil­lin­ger. Hvor de­di­ke­ret er du? Hvis du er se­ri­øs an­gå­en­de smartp­ho­ne-sty­ret lys og øn­sker en løs­ning, der fuldt og helt kan in­te­gre­res i he­le hjem­met og bli­ve en na­tur­lig del af de dag­li­ge ru­ti­ner, så er Hue det ene­ste rig­ti­ge at gå ef­ter.

Sy­ste­met er gen­nem­ført og gi­ver et va­eld af mu­lig­he­der. Det er sam­ti­dig på­li­de­ligt og nemt at sty­re. Men det kra­e­ver en lidt hø­je­re be­gyn­del­ses­ud­gift og en stør­re grad af de­di­ka­tion.

Can­dela fun­ge­rer ud­ma­er­ket, men er i sin nu­va­e­ren­de form for sim­pelt til, at det gi­ver me­ning at skif­te al­le hjem­mets paerer ud med Can­de­las paerer.

Det sam­me ga­el­der El­ga­to, der dog på grund af re­la­tivt grove uhen­sigts­ma­es­sig­he­der i be­tje­nin­gen kun fun­ge­rer op­ti­malt med en en­kelt lam­pe.

E27 7 W LED 430 lu­men 3.000 K Min. 20.000 ti­mer Blu­et­oo­th iOS, An­droid 349 kro­ner 3/6 3/6 4/6 4/6 3/6 vej) E27 9,5 W LED 806 lu­men 2.000-6.500 K Min. 25.000 ti­mer Wi-Fi iOS, An­droid 499 kr. for en far­ve­pa­e­re 5/6 5/6 5/6 4/6 4/6 4/6 6/6 E27 7,5 W LED 500 lu­men 2.200-6.500K Min. 20.000 ti­mer Blu­et­oo­th iOS (An­droid på 299 kr. for en pa­e­re 4/6 5/6 4/6

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.