Na­to-chef ad­va­rer mod ene­gang

BT - - NYHEDER -

AL­LI­AN­CE Na­tos ge­ne­ral­se­kre­ta­er Jens Stol­ten­berg ad­va­rer bå­de USA og eu­ro­pa­e­er­ne mod at gå ene­gang i sik­ker­heds­po­li­tik­ken. »At hand­le på egen hånd er ik­ke en mu­lig­hed,« ly­der det fra Jens Stol­ten­berg til de eu­ro­pa­ei­ske med­lem­slan­de og USAs nyvalg­te pra­esi­dent Do­nald Trump.

»Vi står over for den stør­ste ud­for­dring for vo­res sik­ker­hed i me­re end en ge­ne­ra­tion,« skri­ver Stol­ten­berg i en kom­men­ter i den bri­ti­ske søn­dags­a­vis Ob­ser­ver.

Han frem­ha­e­ver Na­to-al­li­an­cens styr­ker på et tids­punkt, hvor man­ge er al­vor­ligt i tvivl om, hvor­vidt Trump na­e­rer var­me fø­lel­ser for for­svar­sal­li­an­cen.

»Det­te er ik­ke tids­punk­tet til at dra­ge part­ner­ska­bet mel­lem Eu­ro­pa og USA i tvivl,« skri­ver Stol­ten­berg. Trumps trus­ler Do­nald Trump har un­der valg­kam­pen tru­et med at svig­te USAs eu­ro­pa­ei­ske for­bunds­fa­el­ler, med­min­dre eu­ro­pa­e­er­ne sa­et­ter de øko­no­mi­ske bi­drag til for­svars­sam­ar­bej­det i vej­ret.

Og Trump har ret i, at der skal bru­ges fle­re pen­ge på for­sva­ret i Eu­ro­pa, ly­der det fra Stol­ten­berg: »Det er alt for let at ta­ge fri­hed, sik­ker­hed Vi har brug for et sta­er­kt ame­ri­kansk le­der­skab, og vi har brug for, at eu­ro­pa­e­er­ne be­ta­ler de­res del af byr­den og frem­gang for gi­vet. I dis­se usik­re ti­der har vi brug for et sta­er­kt ame­ri­kansk le­der­skab, og vi har brug for, at eu­ro­pa­e­er­ne be­ta­ler de­res del af byr­den,« skri­ver Stol­ten­berg i sin kom­men­tar.

Han op­for­drer til, at USA og Eu­ro­pa be­gyn­der at ’ple­je’, hvad vi har til fa­el­les i ste­det for at hand­le på egen hånd.

»I ste­det for at gø­re for­skel­le­ne dy­be­re er der brug for, at vi ple­jer de ting, vi har til fa­el­les, og gen­nem vis­dom og ret­ti­dig­hed ar­bej­der for fa­el­les løs­nin­ger,« skri­ver Stol­ten­berg. Be­søg i Trump Tower Do­nald Trump mød­tes lør­dag med den før­ste eu­ro­pa­ei­ske po­li­ti­ker, ef­ter at han blev valgt som ny pra­esi­dent.

Det var den tid­li­ge­re le­der af det bri­ti­ske par­ti Ukip Ni­gel Fa­ra­ge, som be­søg­te Trump i Trump Tower i New York.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.