’Bed­rag’-af­snit så spa­en­den­de, at man måt­te kig­ge va­ek

BT - - KULTUR -

TV

’Bed­rag II’ – af­snit 8 Kri­mi­se­rie på DR ***** *

står bag bå­de mord og in­ter­na­tio­nal banks­vin­del. Des­pe­ra­te folk gør som be­kendt des­pe­ra­te ting. Og tak­ket va­e­re den ene su­ve­ra­ent sam­men­skru­e­de sce­ne ef­ter den an­den kan man som se­er ma­er­ke, at den helt sto­re eks­plo­sion na­er­mer sig. DK-øko­no­mi tru­es Tak­ket va­e­re en smart og nu fy­ret be­reg­ner går sand­he­den op for tvil­lin­ger­ne Si­mon og Aman­da Absa­lon (David Den­cik og Sonja Ri­ch­ter), der net­op har solgt de­res ide­a­li­sti­ske bank Absa­lon Bank til Chri­sten­sens al­ta­e­den­de Nova Bank. De­res transak­tion med Chri­sten­sen er blot en del af et gi­gan­tisk fup­num­mer, der ik­ke ale­ne skal knu­se de­res livsva­erk, men og­så hi­ve ta­ep­pet va­ek un­der he­le den dan­ske øko­no­mi.

I mod­sa­et­ning til den el­lers så god­hjer­te­de Ni­cky, der for al­vor har solgt sin sja­el til dja­ev­len, ryk­ker su­pe­rad­vo­kat Clau­dia (Na­ta­lie Ma­du­eño) la­en­ge­re og la­en­ge­re hen imod ly­set og den go­de si­de.

I sam­ar­bej­de med Mads og Alf la­eg­ger den en­li­ge mor en fa­el­de for Chri­sten­sen. Bag­mand­spo­li­ti­et har nem­lig brug for hans un­der­skrift på ba­re ét af de af­slø­ren­de do­ku­men­ter, han el­lers får Clau­dia til at ta­ge an­sva­ret for.

Og det var bl.a. un­der dén ba­lan­ce­gang, at jeg blev nødt til at kig­ge va­ek. Chri­sten­sen er nem­lig så ond, at man al­drig ved, hvad han kan fin­de på.

Mens hi­sto­ri­en så­le­des spid­ses til, så fin­der al­le de fi­ne sku­e­spil­le­re og­så for al­vor de­res fod­slag.

Så­le­des for­vand­les Na­ta­lie Ma­du­eño én gang for al­le til Clau­dia, der en­de­lig la­der til at ha­ve la­ert at ken­de for­skel på godt og ondt. Man glem­mer alt om sku­e­spil­le­ren Es­ben Smed, når han som Ni­cky gør al­le de ting, han egent­lig godt ved er for­ker­te. Og i en sce­ne, der må­ske/ må­ske ik­ke ko­ster el­ske­li­ge Alf li­vet, bli­ver vi sim­pelt­hen så su­re på den su­ve­ra­e­ne sven­ske sku­e­spil­ler Cla­es Ljung­mark, hvis unik­ke ta­lent har skabt den skra­em­men­de fixer ’P’.

I af­te­nens cliff-han­ger tru­er Ni­cky Mads’ gravi­de ko­ne Kri­sti­na. Og så måt­te jeg end­nu en gang kig­ge va­ek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.