Phla­kes sto­re op­tur

BT - - NAVNE - Så­dan lø­ser du Su­do­ku: Løs­nin­ger fra i går:

PRISUDDELING

Det til­fa­el­di­ge mø­de er ble­vet til et me­gasuc­ces­fuldt sam­ar­bej­de. Sa­er­ligt med san­gen ’Preg­nant’, hvor de ha­ed­rer suk­ker­tra­en­gen­de gravi­de kvin­der. Gu­i­tar med på toilet­tet Gis­li Gisla­son hav­de gen­nem no­gen tid haft en idé om at skri­ve en sang om net­op gravi­de kvin­der. Duo­ens før­ste ind­skyl­del­se var skep­sis, har de tid­li­ge­re in­drøm­met over for Nem Me­troXpress, men ef­ter lidt tid bed idéen sig al­li­ge­vel fast.

Og så blev en tur på toilet­tet med gu­i­ta­ren i fav­nen på for­san­ger Mads Bo Iver­sen til en hur­tig fød­sel af me­lo­di og tekst.

Så­dan kan man åben­bart og­så ska­be en suc­ces.

På halvan­det år har Phla­ke mar­ke­ret sig be­ty­de­ligt på den dan­ske mu­siks­ce­ne med al­bum­met ’Slush Hours’, og det blev der sat to stre­ger Sva­er Dit svar: un­der ved Da­nish Mu­sic Awards 2016.

Fem pri­ser blev det til: Årets nye dan­ske navn, Årets po­pud­gi­vel­se, Årets dan­ske pro­du­cer, Årets sangskri­ver og Årets ud­gi­vel­se.

De­res lyd er ble­vet døbt ’ba­by-making-mu­sik’ – el­ler ’ryt­hm’n’balls’, som de selv kal­der det.

»Det er lidt som en drøm, man ik­ke er våg­net op fra end­nu. Det er sur­re­a­li­stisk, eu­forisk og op­turs-ag­tigt. Det er lidt som en drøm, man ik­ke er våg­net op fra end­nu. Det er sur­re­a­li­stisk, eu­forisk og op­turs-ag­tigt Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ra­ek­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­tra­e­de me­re end én gang i hver ra­ek­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat. Vi står med fem po­ka­ler på vo­res før­ste år. Vi er ba­re over­va­el­de­de og gla­de,« sag­de duo­en til Ritzau ef­ter sta­tu­et­te­hø­sten, og frem­ha­e­ve­de en en­kelt pris:

»Vi blev før pris­ud­de­lin­gen spurgt om, hvil­ken én vi hå­be­de at vin­de, og det var den, vi fik til sidst, nem­lig Årets ud­gi­vel­se. Den er no­get helt spe­ci­elt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.