Terror ram­mer me­tro­en

Hvor­dan vil­le po­li­ti­et re­a­ge­re, og hvor­dan vil­le me­di­er­ne da­ek­ke et ter­r­or­an­greb i Kø­ben­havns Me­tro? Det får vi at se i Ka­nal 5s nye se­rie ’Gid­sel­tag­nin­gen’

BT - - TV/RADIO - Kristian Lind­berg krl@ber­ling­s­ke.dk

»Jeg skal ik­ke som de an­dre i se­ri­en la­e­re at ta­ge la­de­greb på en pi­stol, for jeg spil­ler ba­re jour­na­list, og dem har jeg i for­vej­en et ret godt kend­skab til,« si­ger Papri­ka Ste­en, der har ho­ved­rol­len i Ka­nal 5s nye tv­se­rie-sats­ning.

Vi er til Ka­nal 5s pra­e­sen­ta­tion af det fo­re­lø­bi­ge ar­bej­de på se­ri­en ’Gid­sel­tag­nin­gen’, hvori Papri­ka Ste­en spil­ler en jour­na­list, et fag hun har et vist første­hånd­skend­skab til i kraft af sin po­si­tion som en af lan­dets mest kend­te sku­e­spil­le­re. Fle­re af de øv­ri­ge med­vir­ken­de, som Sa­ra Hjort og Jo­han­nes Lassen, spil­ler po­li­ti­folk og har der­for brugt ad­skil­li­ge ti­mer på at sa­et­te sig ind i po­li­tiets ar­bejds­me­to­der.

De fle­ste kø­ben­havn­ske me­tro­pend­le­re har for­ment­lig ta­enkt tan­ken på et el­ler an­det tids­punkt, stå­en­de som sild i en tøn­de på vej gen­nem by­ens un­der­grund: Hvor­dan vil­le det va­e­re at bli­ve fan­get i en ter­r­orak­tion i me­tro­en?

Det var det­te spørgs­mål, som ’Bor­gen’-for­fat­te­ren Adam Pri­ce vil­le un­der­sø­ge i en ny tv-se­rie, og da han pra­e­sen­te­re­de ide­en til se­ri­en for Ka­nal 5, så de straks mu­lig­he­der­ne for at bru­ge den til at ska­er­pe sta­tio­nens pro­fil i se­er­nes be­vidst­hed.

En stor del af op­ta­gel­ser­ne af de i alt ot­te af­snit fo­re­går på Film­sta­tio­nen, der har til hu­se på den tid­li­ge­re fly­ve­sta­tion i Va­er­lø­se. I Han­gar 7 forta­el­ler pro­gram­re­dak­tør Mai­ken Ve­xø om si­ne for­vent­nin­ger.

Tro­va­er­dig­hed er vig­tigt

»Vi vil va­e­re en af de fi­re sto­re dan­ske ka­na­ler, og Ka­nal 5 vil ger­ne stå for cri­me, fak­ta og action. ’Gid­sel­tag­nin­gen’ rum­mer al­le dis­se ele­men­ter. Et højs­pa­endt drama, der tap­per li­ge ind i den frygt, vi al­le sam­men har for terror,« si­ger We­xø.

Se­ri­ens showrun­ner, Kas­per Bar­fod, har ud­ar­bej­det ma­nuskrip­tet i sam­ar­bej­de med Adam Pri­ce og Sø­ren Svei­strup, der hver isa­er har ar­bej­det på nog­le af DRs mest suc­ces­ful­de se­ri­er, nem­lig ’Bor­gen’ og ’For­bry­del­sen’.

»Vi har ik­ke haft lyst til at la­ve en action-se­rie, som Hol­lywood vil­le gø­re det. Vi vil­le la­ve en tro­va­er­dig – men ik­ke so­ci­al­re­a­li­stisk – be­skri­vel­se af po­li­tiets hånd­te­ring af en ter­r­orak­tion,« si­ger Kas­per Bar­fo­ed.

I se­ri­en ta­ger ukend­te ger­nings­ma­end 15 uskyl­di­ge me­tro­pas­sa­ge­rer som gids­ler og fø­rer dem gen­nem den un­derjor­di­ske me­tro­byg­ge­plads fra Kon­gens Nytorv til den halv­fa­er­di­ge me­tro­sta­tion ved Mar­mor­kir­ken.

Film­sel­ska­bet SAM Pro­ductions har op­ta­get en­kel­te sce­ner på den vir­ke­li­ge me­tro­byg­ge­plads, men ho­ved­par­ten af hand­lin­gen er op­ta­get i en ka­em­pe­ma­es­sig 360-gra­ders kulis­se, der er byg­get i Han­gar 7 på Film­sta­tio­nen. Her kan man blandt an­det gå gen­nem et langt me­tro­tun­nel­rør, der gi­ver en me­get over­be­vi­sen­de for­nem­mel­se af at be­fin­de sig dybt ne­de i den kø­ben­havn­ske un­der­grund.

For at gi­ve se­ri­en den til­sig­te­de tro­va­er­dig­hed brug­te Kas­per Bar­fo­ed fle­re må­ne­der på at re­sear­che til hi­sto­ri­en. Han tal­te blandt an­dre med de folk, der vil­le få an­sva­ret for at for­hand­le med gid­sel­ta­ger­ne.

Helt sa­er­lig sprog­brug

»Der er en sa­er­lig sprog­brug i he­le den si­tu­a­tion, som jeg skul­le sa­et­te mig ind i. F.eks. må for­hand­ler­ne ik­ke bru­ge or­det ’gid­sel’, når de ta­ler med gid­sel­ta­ger­ne. Man om­ta­ler fan­ger­ne som men­ne­sker for net­op at be­va­re en men­ne­ske­lig­hed i kom­mu­ni­ka­tio­nen,« si­ger Bar­fo­ed.

Papri­ka Ste­en spil­ler en tv-jour­na­list, der får kon­takt til gid­sel­ta­ger­ne, og der­ved kan se­ri­en skil­dre, hvor­dan gid­sel­tag­nin­gen og­så bli­ver til en me­di­e­be­gi­ven­hed, der sa­et­ter he­le lan­det i stå.

»Der er jour­na­li­ster, der la­e­ser nyhe­der­ne op, og så er der dem, der li­ge­som spil­ler nyhe­der­ne. Jeg er en af sidst­na­evn­te, hvil­ket der la­der til at bli­ve me­re og me­re af i dan­ske me­di­er. Tv-jour­na­li­ster­ne la­eg­ger me­re fø­lel­se i det, de la­ver, end tid­li­ge­re,« si­ger Papri­ka Ste­en.

’Gid­sel­tag­nin­gen’ har hen­tet re­kord­s­tor støt­te fra Pu­blic Ser­vi­ce Pulj­en, der ik­ke si­den 2008 har til­delt et stør­re en­kelt­stå­en­de be­løb til én se­rie. Dra­ma­se­ri­en har og­så vakt stor in­ter­es­se in­ter­na­tio­nalt og er al­le­re­de solgt til fle­re lan­de. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de 26: Nem: 61, Mel­lem: 74, Sva­er: 189

FO­TO: EMIL HOU­GAARD

Sku­e­spil­ler­ne Dar Sa­lim, Sa­ra Hjort og Papri­ka Ste­en po­se­rer sam­men med in­struk­tør Kas­per Bar­fo­ed i den repli­ka af Kø­ben­havns Me­tro, der er byg­get i Film­sta­tio­nen i Va­er­lø­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.