Po­intdrøm­men reg­ne­de va­ek

Ke­vin Magnus­sen me­ner, at dom­mer­nes valg om at af­bry­de lø­bet på grund af regn­vejr ko­ste­de ham lø­bet i Bra­si­li­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Re­mar | da­lu@sporten.dk

Ke­vin Magnus­sen fik en ik­ke na­ev­ne­va­er­dig 14. plads med hjem fra In­ter­la­gos-ba­nen i Bra­si­li­en den­ne we­e­kend. Fle­re af­bry­del­ser un­der lø­bet øde­lag­de den dan­ske For­mel 1-kø­rers stra­te­gi og der­med chan­cen for at sco­re VM-po­int.

Det reg­ne­de vold­somt un­der he­le lø­bet i Bra­si­li­en, og det ko­ste­de pe­ri­o­der med sa­fe­ty car og mid­ler­ti­di­ge pau­ser i grand­prixet, hvor ba­nen fik lov at dryp­pe af. Dom­mer­pa­ne­let vil­le ik­ke ri­si­ke­re al­vor­li­ge uheld, og der­for kom sik­ker­he­den i før­ste ra­ek­ke.

Men den be­slut­ning ae­r­gre­de Ke­vin Magnus­sen.

Han men­te ik­ke – i stil med man­ge an­dre nu­va­e­ren­de og tid­li­ge­re kø­re­re – at den var nød­ven­dig.

»Jeg me­ner sag­tens, at vi kun­ne ha­ve fort­sat med at kø­re. Regn­vejr er jo ik­ke så an­der­le­des end tør­vejr – un­der beg­ge de­le sker der det sam­me. Hvis man pres­ser for me­get, ry­ger man i mu­ren,« kon­sta­te­re­de Ke­vin Magnus­sen ef­ter lø­bet til BT.

Af­bry­del­se ko­ste­de

Den dan­ske Re­nault-kø­rer kom el­lers godt fra start i lø­bets be­gyn­del­se, hvor fel­tet star­te­de ef­ter fle­re om­gan­ge med sa­fe­tycar. Her tog Ke­vin Magnus­sen en hur­tig be­slut­ning og gik som før­ste mand i pit og skif­te­de si­ne regn­da­ek ud med in­ter­me­di­a­te­da­ek­ket, som er en mel­lem­ting mel­lem regn- og tør­vej­rs­da­ek.

Den ma­nøv­re be­tød, at Ke­vin Magnus­sen var helt frem­me og snu­se til top 10, men så valg­te løbs­le­del­sen at af­bla­e­se lø­bet mid­ler­ti­digt på grund af reg­nen.

Og det var den ma­nøv­re, der isa­er ko­ste­de, vur­de­re­de den dan­ske Re­nault-kø­rer.

»Det var min be­slut­ning at gå ind ef­ter in­ter­me­di­a­te-da­ek al­le­re­de på før­ste om­gang, og det var den helt rig­tigt stra­te­gi. Det blev end­nu bed­re, da der kort ef­ter kom sa­fe­tycar, så fel­tet blev sam­let. Men det he­le blev øde­lagt, da der kort ef­ter kom rødt flag, og lø­bet blev af­brudt,« sag­de Ke­vin Magnus­sen.

Det sto­re spørgs­mål om, hvor­vidt løbs­le­de­ren Char­lie Whi­ting er ble­vet for for­sig­tig, når der er vå­dt fø­re, vil utvivl­s­omt fort­sa­et­te de kom­men­de da­ge.

Ke­vin Magnus­sen me­ner, at eng­la­en­de­ren frem­over skal vi­se me­re mod til at la­de kø­rer­ne fort­sa­et­te. Den på­pas­se­li­ge stil i reg­nen med sa­fe­tycar og af­bry­del­ser kan nem­lig ska­be en end­nu me­re usik­ker si­tu­a­tion for kø­rer­ne i glat fø­re.

»Med hen­syn til be­slut­nin­gen om at star­te bag sa­fe­tycar, var det nok en god idé for at sik­re, at al­le bi­ler var i gang og op­pe i fart, da star­ten gik. Men sa­fe­tycar’en blev på ba­nen alt for la­en­ge. Det holdt jo ik­ke op med at reg­ne, og det ene­ste, der ske­te ved at kø­re så la­en­ge med ned­sat tem­po, var, at vo­res da­ek blev kol­de og mi­ste­de greb,« sag­de Ke­vin Magnus­sen.

God fart i bi­len

Ud­byt­tet med en 14. plads ae­r­gre­de Ke­vin Magnus­sen end­nu me­re, for­di han hav­de fart i Re­nault-ra­ce­ren på den vå­de ba­ne. Det kun­ne va­e­re ble­vet til me­get me­re.

»Der var god fart i bi­len, det kan man se på mi­ne sek­tor­ti­der mod slut­nin­gen. Men som sagt: Min stra­te­gi blev øde­lagt af det før­ste rø­de flag,« sag­de Ke­vin Magnus­sen.

Selv om dan­ske­ren ik­ke fik po­int med hjem fra Bra­si­li­en, så gav we­e­ken­den i São Paulo dog sik­ker­hed for hans For­mel 1-frem­tid. Fre­dag skrev Ke­vin Magnus­sen en to­årig af­ta­le med Haas-tea­met fra den kom­men­de sa­e­son.

Apro­pos Haas hav­de det ame­ri­kan­ske team en ra­ed­sels­fuld dag, da Ro­main Grosje­an kør­te galt al­le­re­de på lø­bets op­var­m­ings­om­gang. Fransk­man­den skul­le el­lers star­te lø­bet som en overraskende num­mer syv. Og i den an­den racer måt­te me­xi­ca­ne­ren Este­ban Gu­tiér­rez ud­gå ty­de­ligt fru­stre­ret over he­le si­tu­a­tio­nen.

Min stra­te­gi blev øde­lagt af det før­ste rø­de flag Ke­vin Magnus­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.