Et skridt til­ba­ge og to frem

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SHaas-kon­trak­ten er ble­vet kaldt ’det mo­di­ge valg’. Det er, sy­nes jeg, ik­ke rig­tigt. Haas er det ve­lover­ve­je­de valg. Det lang­sig­te­de valg. Det rig­ti­ge valg ELVOM RE­SUL­TA­TER­NE HAR va­e­ret svin­gen­de, har Ke­vin Magnus­sen al­li­ge­vel ud­vik­let sig enormt i de se­ne­ste må­ne­der. Ude på ba­nen har han va­e­ret ha­em­met af den neds­lid­te Re­nault R.S.16, men i pad­do­ck­en er han trå­dt i ka­rak­ter som en mo­den, etab­le­ret For­mel 1-kø­rer.

Han har he­le ef­ter­å­ret ik­ke lagt skjul på, at han helst vil­le fort­sa­et­te hos Re­nault. Da det fran­ske team så be­gynd­te til­by­de hans plads til om­trent halv­de­len af fel­tet, bed han yd­my­gel­sen i sig, gav dem en for­la­en­get op­tion og af­ven­te­de si­tu­a­tio­nen – sam­ti­dig med at han sam­men med bag­lan­det fik en ef­fek­tiv Plan B med Haas på ba­nen (mens en Plan C med Sauber og­så var i stø­be­ske­en). I SID­STE UGE kom Re­nault så en­de­lig med et kon­kret for­slag til et fort­sat sam­ar­bej­de, men Magnus­sen af­slog den etåri­ge af­ta­le. I mi­ne øj­ne en helt rig­tig be­slut­ning, for det er ty­de­ligt, at Re­nault har an­dre pla­ner for 2018. Ud­sig­ten til al­le­re­de om seks må­ne­der igen at skul­le at se sig om ef­ter en ny ar­bejds­gi­ver var for­stå­e­ligt nok ik­ke til­lok­ken­de for K-Mag.

Ke­vin Magnus­sen skrev i ste­det un­der på en af­ta­le med Haas, der i før­ste om­gang ga­el­der for 2017- og 18-sa­e­so­ner­ne. Der­med kom­mer der for før­ste gang en smu­le ro over Ke­vin Magnus­sens For­mel 1-kar­ri­e­re. Som han selv si­ger: ’Som F1-kø­rer er man op­pe til ek­sa­men i hver ene­ste løb’.

Men nu skal han i det mind­ste ik­ke kø­re for sin kar­ri­e­re, hver ene­ste gang de rø­de lam­per slukker. MEN DET VAR ik­ke kun la­eng­den på kon­trak­ten, og det han kal­der ’mang­len­de com­mit­ment’ fra Re­nault, der før­te Magnus­sen til Haas. Det hand­ler og­så om pen­ge. Ik­ke at Magnus­sen pri­o­ri­te­rer pen­ge hø­je­re end sport­s­li­ge re­sul­ta­ter – langt fra. Han el­sker For­mel 1 så højt, at han vil­le kø­re gra­tis. Men pen­ge spil­ler al­li­ge­vel en af­gø­ren­de rol­le i ver­dens dy­re­ste sport.

Magnus­sen fik en god hy­re hos Re­nault, men i lø­bet af som­me­ren fryg­te­de han med ret­te, at bli­ve stemp­let som ’be­ta­lings­kø­rer’, og Re­nault lag­de ik­ke skjul på, at man for­ven­te­de Ja­ck&Jo­nes i gi­vet fald fort­sat­te sam­men med Magnus­sen.

Ja­ck&Jo­nes var ik­ke af­gø­ren­de for, at Magnus­sen fik det le­di­ge Re­nault-sa­e­de i år. Han var det op­lag­te valg, men fra man­ge sider er Ja­ck&Jo­nes’ sponsorat af Re­nault ble­vet op­fat­tet som en for­ud­sa­et­ning for Magnus­sens kon­trakt. Mis­for­stå­el­sen er vok­set i lø­bet af sa­e­so­nen – i en så­dan grad, at jeg ved, at et par team var in­ter­es­se­re­de i dan­ske­ren til 2017. Men de var end­nu me­re in­ter­es­se­re­de i den check, de tro­e­de, au­to­ma­tisk vil­le føl­ge med fra Ja­ck&Jo­nes. SOM TOM KRISTENSEN sag­de for man­ge år si­den: ’Hvis man først bli­ver stemp­let som ’be­ta­lings­kø­rer’, skal man be­ta­le til evig tid.’ Den rol­le vil­le Magnus­sen for­stå­e­ligt nok ik­ke ha­ve, og der­for var det vig­tigt at fin­de et team, der vil­le be­ta­le ham løn, og ik­ke fo­ku­se­re­de på hans Ja­ck&Jo­nes-for­bin­del­ser. Det har han fun­det med Haas, der sam­ti­dig vi­ste kon­tant ’com­mit­ment’: Ame­ri­ka­ner­ne tak­ke­de nej til Fe­lipe Nasr og om­kring 100 mil­li­o­ner kro­ner fra bra­si­li­an­ske sponso­rer (og om­trent det sam­me fra Este­ban Gu­ti­er­rez) for i ste­det at sik­re sig Magnus­sen som team­kam­me­rat til Ro­main Grosje­an.

Der er sta­dig go­de mu­lig­he­der for, at Ja­ck&Jo­nes kom­mer til at sam­ar­bej­de med Haas – men det er der iføl­ge Magnus­sen end­nu ik­ke ta­get stil­ling til.

Haas-kon­trak­ten er ud­tryk for et ef­fek­tivt ar­bej­de af Magnus­sen selv og hans bag­land. Den er ud­tryk for en pro­fes­sio­na­lis­me, der lig­ger mile­vidt fra det, der blev le­ve­ret af hans tid­li­ge­re ma­na­ge­ment i bå­de 2014 og 15.

Haas-kon­trak­ten er ble­vet kaldt ’det mo­di­ge valg’. Det er, sy­nes jeg, ik­ke rig­tigt. Haas er det ve­lover­ve­je­de valg. Det lang­sig­te­de valg. Det rig­ti­ge valg.

Det mo­di­ge valg – gra­en­sen­de til det dum­dri­sti­ge – hav­de va­e­ret den etåri­ge Re­naultaf­ta­le. Her hav­de han skul­let ka­em­pe for sin For­mel 1-frem­tid fra Dag 1, og han hav­de ri­si­ke­ret, at ’be­ta­lings­kø­rer’mis­for­stå­el­sen hav­de fun­det yder­li­ge­re rod i pad­do­ck­en. HAAS ER SPORTSLIGT set et skridt bag­la­ens i for­hold til Re­nault. Men for­di der er ta­le om en fler­årig kon­trakt, og for­di Ke­vin Magnus­sen er mod­net igen­nem he­le det ro­de­de for­løb og nu er trå­dt i ka­rak­ter som en F1-kø­rer, der skal ha­ve løn, er der ta­le om at ta­ge et skridt til­ba­ge for at ta­ge to skridt frem. PE­TER NYGAARD, BTs F1-KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.