Skak­ge­niets dans ke men­tor

Dan­ske Pe­ter Heine Ni­el­sen har igen­nem en lang år­ra­ek­ke se­kun­de­ret den re­ge­ren­de ver­dens­me­ster i skak, Magnus Carl­sen, og er og­så med i New York, hvor nord­man­den i dis­se da­ge spil­ler om VM-tit­len mod rus­se­ren Ser­gei Karjakin

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Thomas Idskov | idskov@sporten.dk

Kan nor­ske Magnus Carl­sen for­sva­re sin ti­tel som skakver­dens­me­ster, når han i en dyst over 12 par­ti­er frem til 30. novem­ber, nord­man­dens 26-års fød­sels­dag, sa­et­ter den på spil i New York mod rus­se­ren Ser­gei Karjakin?

Spør­ger man den dan­ske storme­ster og tid­li­ge­re dan­marks­me­ster, Pe­ter Heine Ni­el­sen, der i man­ge år har se­kun­de­ret nord­man­den og og­så er en del af hans team un­der VM-mat­chen, er sva­ret op­ti­mi­stisk.

»Magnus er ver­dens bed­ste spil­ler og vi reg­ner med, at han kan vin­de,« si­ger Pe­ter Heine Ni­el­sen i te­le­fo­nen fra New York.

Hvad er din rol­le un­der VM-mat­chen?

»Jeg har va­e­ret an­sat af ham si­den fe­bru­ar 2013 og har det sport­s­li­ge an­svar. Grund­la­eg­gen­de er jeg alt­så hans tra­e­ner og skak­ma­es­si­ge rå­d­gi­ver. Åb­nings­fa­sen i skak er me­get vig­tig, og det er vi nog­le, der hånd­te­rer. Der sid­der en grup­pe i Nor­ge og hja­el­per til, og så er jeg med i New York som en form for ko­or­di­na­tor.«

Hvor ta­et er du på Magnus Carl­sen?

»Da han var yn­gre, tog jeg med ham til for­skel­li­ge tur­ne­rin­ger. Blandt an­det se­kun­de­re­de jeg ham, da han som den yng­ste skak­spil­ler no­gen­sin­de kva­li­fi­ce­re­de sig til kan­di­dat­tur­ne­rin­gen. Den­gang var vi tre en halv uge sam­men i Si­bi­ri­en. Men rent fak­tisk har jeg sam­ar­bej­det med ham si­den hans te­e­na­ge­år. Blandt an­det er han kom­met hjem til mig i Aar­hus for at hol­de som­mer­fe­rie og tra­e­nings­lejr. Her spil­le­de og dis­ku­te­re­de vi skak i ti­me­vis, mens vi i pau­ser­ne fik spil­let lidt fod­bold.«

Hvad har I op til den­ne VM-kamp ar­bej­det spe­ci­elt med?

»Åb­nings­fa­sen! Com­pu­te­re er en vig­tig del i skak til ana­ly­se. Så vi har et styk­ke tid sid­det sam­men og ana­ly­se­ret mas­ser af åb­nings­va­ri­an­ter. Vi bru­ger ik­ke blot vo­res al­min­de­li­ge com­pu­te­re, men er koblet op til spe­ci­el­le ser­ve­re, som kan be­reg­ne de­tal­jer end­nu hur­ti­ge­re. Nor­ske og en­gel­ske me­di­er har det se­ne­ste styk­ke tid be­ret­tet om, at vo­res team har sam­ar­bej­de med Mi­cro­soft om at und­gå at bli­ve ha­ck­et. Så vi har alt­så for­be­redt os på man­ge for­skel­li­ge om­rå­der.«

Hvor­dan bli­ver tak­tik­ken i de 12 VM-par­ti­er?

»Hvis vi kan sør­ge for, at han ik­ke er for langt til­ba­ge, in­den det for al­vor spid­ser til, er vi godt til­fred­se. Jeg

har tid­li­ge­re ar­bej­det med en an­den ver­dens­me­ster (in­de­ren Viswa­nat­han Anand, som Magnus Carl­sen be­sej­re­de i bå­de 2013 og 2014, red.). Her for­be­red­te vi os tit ef­ter, at han skul­le vin­de åb­nings­fa­sen. Så­dan er det over­ho­ve­det ik­ke med Magnus. For ham hand­ler det om i par­ti­er­ne at få lov til at gø­re det, han er god til. Over­le­ver han åb­nings­fa­sen, er hans mu­lig­he­der for at vin­de styr­ket va­e­sent­ligt.«

Er han i god form?

»Han vir­ker i godt hu­mør og har gla­e­det sig til at kom­me i gang. Al­le re­sul­ta­ter det se­ne­ste lan­ge styk­ke tid har ty­det på, at han i øje­blik­ket er ver­dens bed­ste skak­spil­ler. Det er ik­ke så­dan, at vi fø­ler os sik­re på, at han vin­der sam­men­lagt. Men det er no­get, vi reg­ner med, at han gør. Det skal nok bli­ve bå­de spa­en­den­de og sjovt i New York.«

Er Karjakin en øn­ske­mod­stan­der for Carl­sen?

»De har en lang hi­sto­rik sam­men. Da de var un­ge, hav­de rus­se­ren over­ta­get. Men i den se­ne­re del af kar­ri­e­ren har Carl­sen va­e­ret den do­mi­ne­ren­de. Men Karjakin er en af de sva­e­re­ste mod­stan­de­re, Carl­sen kan få.«

Fø­ler du dig til­pas i dit job?

»Det er en skakdrøm at ha­ve en kamp mel­lem to spil­le­re fra Øst og Vest her i New York. Der var sik­kert kom­met fle­re til­sku­e­re, hvis kam­pen var ble­vet af­vik­let i en­ten Rusland el­ler Nor­ge. Men det er fint, at kam­pen fo­re­går på neut­ral grund. Der er en flot ram­me her. Jeg sid­der her i en af ver­dens stør­ste og mest spa­en­den­de by­er. Det er her­ligt.

Det må og­så va­e­re en ap­pels­in i din tur­ban, at du er tra­e­ner for skakver­dens­meste­ren?

»Jo, jo. Jeg har i ef­ter­hån­den i sam­men­lagt 10 år va­e­ret an­sat af to ver­dens­me­stre. Så det er no­get, jeg har vaen­net mig til. Men hav­de man for­talt mig for 12 år si­den, at det­te skul­le bli­ve min frem­ti­di­ge be­ska­ef­ti­gel­se, vil­le jeg nok ha­ve sagt, at det var en umu­lig­hed. Det her er ik­ke en drøm, der er gå­et i op­fyl­del­se for mig. Det går langt ud over det. Det fø­les lidt sur­re­a­li­stisk, men og­så fan­ta­stisk, at jeg li­ge nu sid­der i New York sam­men med Magnus Carl­sen, der var min ven i si­ne bar­ne­år og for­sva­rer sin VM-ti­tel mod en rus­ser i New York.«

FO­TO: LI­SE­LOT­TE SA­BROE

Pe­ter Heine Ni­el­sen ses her un­der et par­ti skak mod en den­gang 13-årig Magnus Carl­sen i 2004 i Kø­ben­havn. Nu er nord­man­den ver­dens­me­ster og har den dan­ske storme­ster som tra­e­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.