Carl­sen til­freds med VM-åb­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HELT LI­GE Det teg­ner til en ja­evn­byr­dig match i New York om VM-tit­len i skak mel­lem den re­ge­ren­de ver­dens­me­ster Magnus Carl­sen fra Nor­ge og hans rus­si­ske mod­stan­der, Ser­gei Karjakin. Fre­dag og lør­dag blev de to før­ste par­ti­er spil­let, og beg­ge end­te re­mis. Der­med er stil­lin­gen 1-1.

»Min start på VM-kam­pen har va­e­ret okay. De før­ste par­ti­er har på in­gen må­de va­e­ret spek­taku­la­e­re. Fak­tisk har de va­e­ret lidt ke­de­li­ge. Jeg føl­te i an­det par­ti, at jeg hav­de chan­cen for at ud­spil­le ham. Men så be­gynd­te han at byt­te brik­ker, og en re­mis var uund­gå­e­lig. Det er der ik­ke så me­get at gø­re ved,« si­ger Magnus Carl­sen til det nor­ske dag­blad Ver­dens Gang. For tid­ligt med hvi­le­dag Ef­ter lør­dag af­tens kamp blev Magnus Carl­sen spurgt, hvad han vil­le bru­ge gårs­da­gens fri­dag til.

»Det ved jeg ik­ke. Men ae­r­lig talt sy­nes jeg, at det er lidt tid­ligt med en hvi­le­dag al­le­re­de nu,« sag­de han.

VM-kam­pen, der fort­sa­et­ter med tred­je par­ti i dag, spil­les over 12 par­ti­er. Den før­ste, der når 6,5 po­int. har vun­det.

Da Magnus Carl­sen i 2013 i den in­di­ske by Chen­nai ero­bre­de VM-tit­len brug­te han 10 par­ti­er til at be­sej­re Viswa­nat­han Anand. Året ef­ter i den rus­si­ske by So­tji vandt han over sam­me mod­stan­der ef­ter 11 par­ti­er. Hos book­ma­ker­ne er Carl­sen og­så fa­vo­rit til at vin­de sam­men­lagt i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.