DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dan­marks kvin­delands­hold i fod­bold er hav­net i grup­pe med Hol­land, Bel­gi­en og Nor­ge til EM 2017, og det er et hårdt sel­skab, de dan­ske da­mer er hav­net i.

Skal man tro Dan­ske Spil, er det et re­la­tivt åbent spørgs­mål, hvor­vidt de dan­ske kvin­der kan gå vi­de­re fra pulj­en, men med 1,75 på exit ef­ter grup­pe­spil­let og 1,95 på et vi­de­re avan­ce­ment, ha­el­der od­ds­sa­et­ter­ne mest i ret­ning af, at Dan­mark ik­ke går vi­de­re.

»Det er en grup­pe uden den helt kla­re fa­vo­rit, og Dan­mark har da helt sik­kert en vin­der­chan­ce i kam­pe­ne. Men vi vur­de­rer trods alt, at bå­de Hol­land og Nor­ge er et nøk bed­re end Dan­mark. Nor­ge var su­ve­ra­en i sin kva­li­fi­ka­tions­grup­pe, og Hol­land er va­ert for tur­ne­rin­gen, og det kan gi­ve et par ek­stra pro­cen­ter,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.