2,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Slove­ni­en har få­et et par of­fen­si­ve af­bud, så hol­dets for­re­ste folk mang­ler i den grad in­di­vi­du­el kva­li­tet. Ude er så­le­des Ro­man Bezjak og Ro­bert Be­ric, så an­gre­bet skal fø­res an af Mi­li­vo­je Novako­vić på 37 år. Man har selv­føl­ge­lig sta­dig folk som Jo­sip Ili­cic og Benja­min Ver­bic, men el­lers er det me­get småt med folk med mål i støv­ler­ne. Po­len har godt nok af­bud fra Ka­mil Glik, men har sta­dig en sta­erk må­l­mand og en fin or­ga­ni­sa­tion. Slove­ni­en har i øv­rigt ik­ke sco­ret i tre af årets fi­re ven­skabs­kam­pe, og der­for prø­ves her, at man hel­ler ik­ke får sco­ret i Po­len.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.