Dansk tri­umf ved ka­em­pe in­ter­na­tio­nalt ca­si­no-event

STORT. For før­ste gang har spil­gi­gan­ten Ma­ria Ca­si­no af­holdt et fy­sisk ca­si­no-event, og sta­ev­net på Mal­ta re­sul­te­re­de blandt an­det i dansk sejr.

BT - - ANNONCE -

» Det var su­per­fedt! Fak­tisk var det før­ste gang, jeg delt­og i en fy­sisk tur­ne­ring, og det var me­get sjovt at se dem, man spil­le­de imod. Nu skal jeg ha­ve en ny te­le­fon og må­ske en rej­se til Asi­en til ja­nu­ar.« Chri­sti­an Erik­sen. Vin­der af bord­t­ur­ne­rin­gen til Ma­ria Ca­si­no Li­ve om, hvad han skal bru­ge pra­e­mie­pen­ge­ne til.

36 spil­le­re sam­let til én in­ter­na­tio­nal be­gi­ven­hed på Mal­ta med tu­sind­vis af kro­ner i pra­e­mie­pen­ge. Det var, hvad spil­si­tet Ma­ria Ca­si­no hav­de stab­let på be­ne­ne i ok­to­ber til Ma­ria Ca­si­no Li­ve. Det er før­ste gang, spil­gi­gan­ten af­hol­der en fy­sisk be­gi­ven­hed, og kva­li­fi­ka­tio­nen hav­de strakt sig over fi­re uger med blandt an­det on­li­ne­tur­ne­rin­ger, hvor spil­le­re kun­ne sik­re sig en plads ved bor­det på Mal­ta.

Til li­ve-even­tet var der bå­de tur­ne­rin­ger i slot­spil samt rou­let­te og bla­ck­ja­ck.

Blandt de 36 del­ta­ge­re i tur­ne­rin­ger­ne var der en over­va­el­den­de til­slut­ning fra Dan­mark – halv­de­len af spil­ler­ne var nem­lig dan­ske­re.

En af dan­sker­ne end­te fak­tisk med at lø­be med sej­ren i tur­ne­rin­gen for bord­spil (rou­let­te og bla­ck­ja­ck). Det be­tød, at han fik 40.000 kr. med sig hjem ove­ni i en stor op­le­vel­sen.

En an­den dan­sker til be­gi­ven­he­den var Ka­rin Mi­hay­lov, der delt­og i slot­spil­tur­ne­rin­gen. Hun end­te godt nok ik­ke med at vin­de no­get, men al­li­ge­vel var hun til­freds med sin del­ta­gel­se ved en be­gi­ven­hed, der var en smu­le an­der­le­des end de on­li­ne­spil, hun ny­der til dag­lig.

»Der er lidt me­re spa­en­ding på, når man sid­der der, det kan ik­ke und­gås. For der­hjem­me fo­ku­se­rer man jo ik­ke på no­gen an­dre, der pil­ler ved no­get,« si­ger hun og til­fø­jer:

»Jeg sy­nes sim­pelt­hen, at ar­ran­gø­rer­ne fortje­ner en ka­em­pe ros, for de har ik­ke prø­vet at la­ve så­dan no­get før, men det var så gen­nem­ført og pro­fes­sio­nelt en be­gi­ven­hed.«

Hos ar­ran­gø­ren selv var der og­så ud­talt be­gej­string.

»I min op­tik kun­ne vi ik­ke ha­ve haft en bed­re start på no­get så nyt som Ma­ria Ca­si­no Li­ve, og vi vil helt klart ar­ran­ge­re et nyt event me­get snart,« si­ger Amir Gharzed­di­ne, der er ac­co­unt ma­na­ger for Ma­ria Ca­si­no.

Ind­til na­e­ste li­ve-event bli­ver plan­lagt, er der rig mu­lig­hed for at del­ta­ge i al­min­de­li­ge spil og tur­ne­rin­ger on­li­ne hos Ma­ria Ca­si­no. Spil­si­tet har nem­lig me­re end 200 for­skel­li­ge spil, der bå­de in­klu­de­rer slot­spil og li­veca­si­no med rou­let­te og bla­ck­ja­ck.

Chri­sti­an Erik­sen fik over­rakt vin­der­check­en for sin sejr i bord­spil (rou­let­te og bla­ck­ja­ck) af Ma­ria.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.