Op­lev spa­en­din­gen fra Li­ve Ca­si­no der­hjem­me

BT - - ANNONCE -

Ma­ria Ca­si­no har net­op af­holdt sit før­ste sto­re fy­si­ske li­ve-event på Mal­ta, men til hver­dag til­by­der spil­si­tet sam­me ty­pe spa­en­ding on­li­ne til al­le si­ne bru­ge­re. Her kan spil­le­re nem­lig sid­de med ved et rou­let­te-, bla­ck­ja­ck- el­ler bac­ca­rat­bord, uan­set hvor man er.

Kon­kret fun­ge­rer det så­dan, at spil­le­ren føl­ger med i spil­let gen­nem et webcam, så man har en le­ven­de de­a­ler på skaermen. Her­fra spil­ler man så li­ve, og der er lø­ben­de mu­lig­hed for at stil­le spørgs­mål gen­nem en pri­vat chat­funk­tion.

Hver dag er der mu­lig­hed for at spil­le med dansk­ta­len­de de­a­le­re, og spil­ler man uden for de tids­punk­ter, hvor der er dansk­spro­ge­de spil, er der al­tid mu­lig­hed for at spil­le in­ter­na­tio­nalt li­veca­si­no. Og net­op nu er der mu­lig­hed for at få end­nu me­re for pen­ge­ne end nor­malt. Ma­ria Ca­si­no har nem­lig lan­ce­ret et vel­komst­til­bud, hvor spil­le­re får 200, 500 el­ler 1.000 kro­ner i bonus, af­ha­en­gigt af de­res før­ste ind­be­ta­ling, der kan bru­ges til et hvil­ket som helst af de me­re end 200 spil på si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.