Smer­ten va­rer ved

Et år ef­ter Is­la­misk Stats gru­som­me an­greb i Paris var tu­sind­vis af fransk­ma­end i ga­der­ne for at min­des

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg | kaak@bt.dk Char­lot­te Bo Qvist | chqv@bt.dk

Et år er der nu gå­et si­den den tra­ge­die, in­gen fransk­ma­end no­gen­sin­de glem­mer. Den 13. novem­ber 2015.

Da­gen, hvor pa­nik og angst ram­te Paris. Da­gen, hvor Is­la­misk Stat an­greb den fran­ske ho­ved­stad i det mest død­brin­gen­de an­greb i Frank­rig si­den An­den Ver­denskrig.

I går var tu­sin­der og at­ter tu­sin­der af men­ne­sker gå­et på ga­den i by­er­nes by. Fly­den­de lan­ter­ner flød gen­nem Paris’ ka­nal Saint-Mar­tin. Min­de­ste­der var op­lyst af utal­li­ge stea­rin­lys. Blom­ster blev spredt rundt i ga­der­ne.

By­en min­de­des den frygtelige dag, hvor i alt 130 men­ne­sker mi­ste­de li­vet, mens na­e­sten 500 blev sår­et.

Fle­re fransk­ma­end be­nyt­te­de da­gen til at la­e­se min­de­pla­der med nav­ne­ne på of­re­ne for ter­r­oren.

En af dem er Ca­ro­li­ne Lang­la­de, der selv over­le­ve­de an­gre­bet på spil­le­ste­det Ba­ta­clan, hvor 90 men­ne­sker mi­ste­de li­vet.

»Li­del­ser­ne er hånd­gri­be­li­ge i dag,« si­ger hun og til­fø­jer:

»Vi ken­der an­sig­ter og hi­sto­ri­er­ne bag al­le de nav­ne.«

En an­den, der var mødt op for at min­des dem, der mi­ste­de li­vet på den sor­te dag sid­ste år, var Clé­men­ce fra Paris. Un­der an­gre­bet skjul­te hun sig med sin ka­e­re­ste på et toilet, mens an­gre­bet på Ba­ta­clan stod på.

»Vi så og hør­te for­fa­er­de­li­ge ting. Vi kan al­drig få billederne til at gå va­ek, men vi kan for­vand­le dem til no­get po­si­tivt,« si­ger hun til avi­sen The Gu­ar­di­an og frem­ha­e­ver den solidaritet, støt­te og ven­lig­hed, hun me­ner der er op­stå­et ef­ter an­gre­be­ne.

Hver­da­gen er for­an­dret

For fransk­ma­en­de­ne har an­gre­bet ik­ke kun ramt psy­ken. Hver­da­gen er og­så for­an­dret.

Der har si­den va­e­ret und­ta­gel­ses­til­stand i Frank­rig. Sol­da­ter har gjort de­res syn­li­ge ind­t­og i ho­ved­sta­den. Der er ta­ske­kon­trol for­an bi­o­gra­fer og cen­tre. Og re­ge­rin­gen har ge­nind­ført gra­en­se­kon­trol.

I gårs­da­gens sto­re min­de­op­tog delt­og og­så den fran­ske pra­esi­dent Fran­cois Hol­lan­de og Paris’ borg­me­ster An­ne Hi­dal­go. De be­søg­te de syv ste­der, hvor an­gre­be­ne fandt sted og sat­te bl.a. en min­de­pla­de op for­an Ba­ta­clan til ae­re for de 90 men­ne­sker, som mi­ste­de li­vet, mens de var til kon­cert med ban­det Eag­les of De­ath Me­tal.

Ban­det var i øv­rigt og­så selv mødt op til min­de­da­gen i går.

Gre­gory Rei­ben­berg, som ejer re­stau­ran­ten La Bel­le Equipe, der var et af de ste­der, som blev an­gre­bet af ter­r­o­ri­ster, mi­ste­de fle­re blandt sin egen fa­mi­lie og ven­ner. Og da­gen i går var sva­er for ham:

»Min­de­høj­ti­de­lig­he­der­ne kom­mer ik­ke til at gø­re an­det for mig end at få mig til at gra­e­de. Jeg fo­re­tra­ek­ker at gra­e­de i mit eget hjem. Når jeg er sam­men med an­dre, vil jeg hel­le­re de­le lat­ter,« si­ger han til The Wall Ste­et Jour­nal.

FO­TO: SIPA

Bilal Bluy Mo­ko­no over­le­ve­de selv­mord­s­bom­ber­ne ved Sta­de de Fran­ce, men blev ma­er­ket for li­vet.

FO­TO: AFP

To kvin­der knu­ger hin­an­dens ha­en­der på Pla­ce de la Re­pu­blique.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.