UTJEKKET

Ven­skabs­kam­pen ser ef­ter­hån­den me­re og me­re li­ge­gyl­dig ud. Af­bud­de­ne va­el­ter ned over lands­hol­det, og land­stra­e­ner Åge Hareide in­drøm­mer, at han helst hav­de set den af­lyst

BT - - VENSKABSKAMP - Ras­mus Dam Ni­el­sen | rasn@sporten.dk

Jeg hav­de helst set, at vi ik­ke hav­de spil­let den, for­di jeg ved, hvor pro­ble­ma­tisk det kan va­e­re midt i en hård pro­gram­pe­ri­o­de Åge Hareide

Hvad skal Dan­mark over­ho­ve­det spil­le tra­e­nings­kamp mod Tjek­ki­et for? Det hav­de selv land­stra­e­ner Åge Hareide sva­ert ved at sva­re på, da han i går fik spørgs­må­let ved an­kom­sten til Prag.

»Jeg hav­de helst set, at vi ik­ke hav­de spil­let den, for­di jeg ved, hvor pro­ble­ma­tisk det kan va­e­re midt i en hård pro­gram­pe­ri­o­de,« in­drøm­me­de han.

»Vi går ind i slut­fa­sen på Cham­pions Le­ague, hvor klub­ber­ne skal for­sø­ge at gå vi­de­re fra grup­pe­spil­let.«

Al­li­ge­vel hver­ken kan el­ler vil DBU af­ly­se kam­pen.

»Det er la­en­ge si­den, at kam­pen er ble­vet fast­lagt. Det er en gam­mel af­ta­le med Tjek­ki­et. Vi har et for­hold til de for­skel­li­ge lan­de, i hvert fald de sto­re lan­de, så du kan ik­ke ba­re si­ge nej. Vi kan ik­ke ba­re sig nej, når Tjek­ki­et kom­mer og spør­ger, om vi vil spil­le,« si­ger Åge Hareide. Vig­ti­ge da­to­er Sam­ti­dig er der ik­ke me­gen plads i UEFAs kampka­len­der til at spil­le land­skam­pe, og der­for hand­ler det om at ud­nyt­te de da­to­er, der trods alt er.

»Vi ved, at dis­se da­to­er er vig­ti­ge. Hvis vi ik­ke be­nyt­ter da­to­er­ne, bli­ver der ba­re fa­er­re og fa­er­re kam­pe for lands­hol­de­ne. Der er man­ge lan­de, der ik­ke be­nyt­ter dem,« si­ger land­stra­e­ne­ren.

Op­gø­ret mod tjek­ker­ne er ta­enkt som for­be­re­del­se til den na­e­ste mi­ni­fi­na­le i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen mod Ru­ma­e­ni­en. Et op­gør, der lig­ger over fi­re må­ne­der og en vin­ter­pau­se frem­me i ti­den. Sam­ti­dig er der si­den fre­da­gens kamp mod Ka­sak­h­stan tik­ket af­bud ind fra den ene ’små­ska­de­de’ stam­spil­ler ef­ter den an­den, så det ef­ter­hån­den er en flok re­ser­ver, Åge Hareide har til­ba­ge.

Først røg An­dreas Cor­ne­li­us, Wil­li­am Kvist og Yus­suf Poul­sen, si­den Mar­tin Brait­hwai­te og Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg, og i går var det så må­l­hel­ten Chri­sti­an Erik­sen.

Spil­le­re, som Hareide tors­dag, in­den op­gø­ret mod Ka­sak­h­stan ha­ev­de­de var ska­des­fri, men som han nu forta­el­ler al­le har dø­jet med for­skel­li­ge pro­ble­mer, si­den de kom. ’Vil I se jour­na­len’ De man­ge af­bud blev i går en stør­re jo­ke på de so­ci­a­le me­di­er, da det blev tol­ket, som om spil­ler­ne hav­de op­fun­det de­res ska­van­ker for at slip­pe for at spil­le den li­ge­gyl­di­ge kamp i Tjek­ki­et.

Men det har in­gen hold i vir­ke­lig­he­den, fastslog Åge Hareide. Da han blev ud­for­dret på, om spil­ler­ne vir­ke­lig var så ska­de­de, at de ik­ke kun­ne spil­le, hid­se­de han sig for før­ste gang i sin tid som land­stra­e­ner op over for den spør­gen­de pres­se:

»Hvad er det med jer? Det er seks spil­le­re, som er ska­de­de. Hvis ik­ke de hav­de va­e­ret ska­det, hav­de de va­e­ret her. Der er fle­re an­dre spil­le­re, som har smer­ter. Dela­ney kan knap gå. Han skal se, om han kan få fo­den i støv­len. Riza (Dur­mi­si, red.) lig­ger syg på va­e­rel­set. Det er hårdt at spil­le fod­bold­kam­pe. Skal jeg hen­te la­e­gen? Så kan I se la­e­gejour­na­len og den kom­mu­ni­ka­tion, vi har haft med klub­ber­ne.«

»Chri­sti­an Erik­sen kom ind med en ska­de i hof­tebø­je­ren og har va­e­ret be­hand­let af Tot­ten­hams folk helt frem til kam­pen, for­di han ger­ne vil­le spil­le kam­pen mod Ka­sak­h­stan.

(Wil­li­am, red.) Kvist og (An­dreas, red.) Cor­ne­li­us var og­så ska­de­de. Cor­ne­li­us hav­de en for­stra­ek­ning i bag­lå­ret. Vi var li­ge ved at skif­te ham ud i pau­sen, men han var vig­tig for os at ha­ve på ba­nen i an­den halv­leg, så han sad på erg­o­me­ter­cy­kel og cyk­le­de he­le pau­sen for at hol­de sig i gang.«

Det øde­la­eg­ger vel en del for dig, at de ik­ke er med i trup­pen la­en­ge­re?

»Det kan jeg ik­ke gø­re så me­get ved. Så må vi prø­ve med nog­le an­dre. Der er man­ge, der fortje­ner at få spil­le­tid.«

Åge Hareide in­drøm­mer, at hav­de der va­e­ret ta­le om en kva­li­fi­ka­tions­kamp, hav­de han ’so­vet dår­ligt om nat­ten’. Men så hav­de der vel hel­ler ik­ke va­e­ret seks ska­der?

»Nej, så hav­de vi kun­net pres­se no­gen til at spil­le. Men ik­ke så man­ge,« si­ger Åge Hareide, der forta­el­ler, at klub­ber­ne - her­un­der FC Kø­ben­havns Stå­le Sol­bak­ken - har presset på for at få de­res spil­le­re hjem.

»Vi skal ta­ge hen­syn til klub­ber­ne og spil­ler­nes hel­bred, men vi skal og­så for­sø­ge at ha­ve så godt et hold som mu­ligt. Der­for har jeg og­så sagt til Stå­le, at vi ik­ke kan sen­de dem al­le sam­men hjem,« si­ger han.

Da lands­hold­strup­pen tra­e­ne­de i Prag i går af­tes var blot 16 mark­spil­le­re og tre må­l­ma­end med. Fra­va­e­ren­de var ud over de seks af­bud og­så Riza Dur­mi­si og Thomas Dela­ney. Dur­mi­si var al­le­re­de i fly­et om mor­ge­nen ble­vet syg med opkast, mens Dela­ney oven på kam­pen mod Ka­sak­h­stan ka­em­per med over­ho­ve­det at få fo­den i støv­len.

Blandt dem, der var på ba­nen, var Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen, Da­ni­el Wass og Las­se Schö­ne, der al­le har få­et lov­ning på spil­le­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.