’Jeg klap­per sgu mig selv på skul­de­ren’

Chri­sti­an Gyt­kja­er jub­ler over ud­sig­ten til lands­holds­de­but

BT - - TJEKKIET - DANMARK - Ras­mus Dam Ni­el­sen | rasn@sporten.dk

Jeg var halvvejs i laks­ko og hvid skjor­te, men måt­te i ste­det ud at fin­de nog­le støv­ler og gø­re mig klar. Det var ba­re om at kom­me af­sted. Man ved ik­ke, om den chan­ce kom­mer igen Chri­sti­an Gyt­kja­er

Lands­holds­lej­re­ns bre­de­ste smil til­hør­te i går Ro­sen­borgs Chri­sti­an Gyt­kja­er.

An­gri­be­ren blev lør­dag kaldt ind til na­tio­nal tje­ne­ste for før­ste gang i kar­ri­e­ren, og det er stort for den 26-åri­ge an­gri­ber.

»Vi hav­de få­et en friwe­e­kend på grund af land­skampspau­sen, så jeg var på vej hjem til en rig­tig god kam­me­rats fød­sels­dag, men så fik jeg en be­sked lør­dag for­mid­dag, og så var det ba­re at ka­ste alt, hvad man hav­de i ha­en­der­ne. Jeg var halvvejs i laks­ko og hvid skjor­te, men måt­te i ste­det ud at fin­de nog­le støv­ler og gø­re mig klar. Det var ba­re om at kom­me af­sted. Man ved ik­ke, om den chan­ce kom­mer igen,« forta­el­ler han.

Lands­holds­ud­ta­gel­sen er kul­mi­na­tio­nen på en vild sa­e­son for Gyt­kja­er. 19 mål i 28 liga­kam­pe for Ro­sen­borg, top­sco­rer i Nor­ge og en ti­tel som årets an­gri­ber i Tip­pe­liga­en er de sto­re mile­pa­e­le, han har sat, og som han oven i kø­bet kan kry­dre med sit før­ste na­tio­na­le mester­skab i kar­ri­e­ren.

At han skul­le op­når de meritter, var ik­ke umid­del­bart til at for­ud­se, da han for fi­re år si­den for­lod Dan­mark ef­ter et mis­lyk­ket op­hold i FC Nord­s­ja­el­land. Al­li­ge­vel er han selv ik­ke over­ra­sket over, at det er gå­et, som det er gå­et.

»Jeg har ud­vik­let mig ek­stremt me­get. Jeg er ble­vet vok­sen, har få­et lidt la­en­ge­re hår og ska­eg og lidt me­re hår på bry­stet. Jeg tror, det har va­e­ret godt for mig at kom­me lidt ud og stå på eg­ne ben,« si­ger han og til­fø­jer:

Go­de chan­cer

»Ja, og så er jeg en for­nuf­tig ung mand, der ar­bej­der sten­hårdt, og det har gi­vet re­sul­ta­ter. Det klap­per jeg sgu mig selv på skul­de­ren over en­gang imel­lem.«

Chri­sti­an Gyt­kja­er er med på et af­bud, men chan­cer­ne for spil­le­tid er gan­ske go­de, forta­el­ler land­stra­e­ner Åge Hareide:

»Han (Gyt­kja­er, red.) har fak­tisk va­e­ret god i rig­tig man­ge kam­pe for Ro­sen­borg. Det er lidt in­ter­es­sant, for­di han er en målsco­rer, der kan lig­ge om­kring straf­fes­parks­fel­tet og op­fan­ge lø­se bol­de. Han er en lidt an­den ty­pe, end de spil­le­re vi el­lers har til rå­dig­hed. Der­for vil­le jeg ger­ne kig­ge på ham nu, hvor mu­lig­he­den bød sig,« si­ger han.

Lands­hol­det spil­ler mod Tjek­ki­et i mor­gen 20.30 i Mla­da Boleslav.

FO­TO: HENNING BAGGER

Chri­sti­an Gyt­kja­er (tv.) og Jo­nas Knud­sen un­der tra­e­nin­gen i går af­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.