DF går i fla­e­sket på dom­sto­le

BT - - NYHEDER -

UDVISNING Lan­dets dom­me­re fø­ler sig i fle­re til­fa­el­de ik­ke for­plig­tet af den lov­giv­ning, der bli­ver ved­ta­get i Fol­ke­tin­get. Så­dan ly­der kri­tik­ken fra Dansk Fol­ke­par­ti, der er sta­er­kt util­freds med, at kri­mi­nel­le ud­la­en­din­ge i fle­re sa­ger har få­et lov at bli­ve i lan­det, selv om de iføl­ge lov­giv­ning kun­ne va­e­re ble­vet ud­vist. »Det er et pro­blem, at der med ja­ev­ne mel­lem­rum kom­mer dom­me, hvor man med god ret kan si­ge, at Hø­jeste­ret og an­dre ret­sin­stan­ser ik­ke fø­ler sig for­plig­tet af den lov­giv­ning, der bli­ver ved­ta­get i Fol­ke­tin­get. Jeg sid­der i hvert fald i nog­le til­fa­el­de til­ba­ge med den op­le­vel­se,« si­ger Dansk Fol­ke­par­tis ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer Mar­tin Hen­rik­sen. Han ud­dy­ber:

»Det un­dre­de mig dybt, at Hø­jeste­ret valg­te at la­de Le­vako­vic bli­ve i lan­det, til trods for at bå­de dansk lov­giv­ning og kon­ven­tio­ner gi­ver mu­lig­he­der for at ud­vi­se ham. Hø­jeste­ret valg­te at be­skyt­te en ha­er­det kri­mi­nel, og det er ef­ter min me­ning kri­tisa­belt.«

Kri­tik­ken kom­mer, ef­ter BTs de­ba­tre­dak­tion lør­dag brag­te et in­ter­view med Pe­ter Starup, der er lek­tor og ph.d. ved juri­disk in­sti­tut på Syd­dansk Uni­ver­si­tet. Han har som den ene­ste for­sker un­der­søgt dom­sto­le­nes ud­vis­nin­ger el­ler man­gel på sam­me i sa­ger om kri­mi­nel­le ud­la­en­din­ge. Han har skre­vet en ar­ti­kel – som end­nu ik­ke er of­fent­lig­gjort, men som BT har set – om si­gø­j­ner­bos­sen Gi­mi Le­vako­vic. Hans sag kom for Hø­jeste­ret, hvor den end­te med, at han ik­ke blev ud­vist. Starups kon­klu­sion er, at tviv­len kom Le­vako­vic til go­de.

»Om­vendt kan man ik­ke helt ude­luk­ke, at Dan­mark vil­le ha­ve ri­si­ke­ret en dom ved men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­sto­len, hvis man hav­de ud­vist, så sa­gen un­der­støt­ter den ge­ne­rel­le ten­dens, at hvis man er i tvivl, så und­la­der man at ud­vi­se,« sag­de Pe­ter Starup lør­dag til BT. Lek­to­ren har tid­li­ge­re un­der­søgt en an­den sag om en tyr­kisk stats­bor­ger, der trods tal­ri­ge dom­me ik­ke blev ud­vist af Hø­jeste­ret. Den­ne dom kald­te han slet og ret en fri­hånds­teg­ning.

»I før­ste om­gang kon­klu­de­re­de jeg, at der var ta­le om sym­bol­po­li­tik, når po­li­ti­ker­ne vil­le stram­me, for­di dom­sto­le­ne gjor­de, hvad de skul­le. Men da jeg så gra­ve­de me­re i det som for­sker, kun­ne jeg jo kon­sta­te­re, at der gi­vet­vis er sa­ger, hvor man kun­ne ha­ve ud­vist. Og den ge­ne­rel­le ten­dens er, at man an­la­eg­ger en for­sig­tig kurs. Det be­ty­der i te­o­ri­en, at man godt kun­ne gø­re sig lidt stør­re uma­ge, og man kun­ne godt ud­vi­se lidt of­te­re. Må­ske end­da me­get of­te­re,« sag­de Pe­ter Starup.

DFs Mar­tin Hen­rik­sen vil nu gø­re det klart for Hø­jeste­ret, at ‘de som al­le an­dre in­stan­ser er bun­det af den lov, som po­li­ti­ker­ne ved­ta­ger’. Han er og­så pa­rat til at ta­ge me­re dra­sti­ske mid­ler i brug.

»Når Hø­jeste­ret gem­mer sig bag den eu­ro­pa­ei­ske men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tion, så må vi i re­gi af Eu­ro­pa­rå­det ar­bej­de for en ny for­tolk­ning af kon­ven­tio­ner­ne, al­ter­na­tivt skri­ve den eu­ro­pa­ei­ske men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tion helt ud af dansk lov­giv­ning.« Dom­mer­for­e­ning ti­er I re­ge­rings­par­ti­et Ven­stre kal­der man Pe­ter Starups forsk­ning for vir­ke­lig in­ter­es­sant.

»Det styr­ker jo det syns­punkt, vi har haft, at dom­sto­le­ne har va­e­ret over­for­sig­ti­ge i for­hold til pri­ma­ert men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tio­nens be­skyt­tel­se af ret­ten til fa­mi­li­e­liv. Af sam­me grund fik vi de to be­røm­te ord ’med sik­ker­hed’ ind i loven. Alt­så man skal ud­vi­se med­min­dre det med sik­ker­hed er i strid med vo­res in­ter­na­tio­na­le for­plig­tel­ser. De to ord blev ta­get ud af den for­ri­ge re­ge­ring, og det var den prak­sis, der var ga­el­den­de, da Le­vako­vic-sa­gen var for. Nu ar­bej­der vi på at få dem ind igen,« si­ger ind­føds­retsord­fø­rer Jan E. Jør­gen­sen (V).

Den ud­mel­ding gla­e­der Mar­tin Hen­rik­sen.

»Vi fo­re­slog før som­me­ren at stram­me ud­vis­nings­reg­ler­ne, og den­gang af­vi­ste Ven­stre. Nu ser det ud, som om de er ved at kom­me på bed­re tan­ker. Nu hå­ber jeg, de står ved det, og det bli­ver ind­ført.«

BT har fo­re­lagt sa­gen for Dom­mer­for­e­nin­gens for­mand Mi­ka­el Sjö­berg, men han øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig. Vi fo­re­slog før som­me­ren at stram­me ud­vis­nings­reg­ler­ne, og den­gang af­vi­ste Ven­stre. Nu ser det ud som om, de er ved at kom­me på bed­re tan­ker Mar­tin Hen­rik­sen, DFs ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer Det styr­ker jo det syns­punkt, vi har haft, at dom­sto­le­ne har va­e­ret over­for­sig­ti­ge i for­hold til pri­ma­ert men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tio­nens be­skyt­tel­se af ret­ten til fa­mi­li­e­liv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.