Le­go-ar­ving tje­ner mil­li­o­ner på lej­lig­hed

BT - - NYHEDER -

BOLIGHANDEL Le­go-ar­ving An­ders Kirk Jo­han­sen har sco­ret en ge­vinst på fle­re mil­li­o­ner, ef­ter at han i sen­som­me­ren solg­te sin dy­re lej­lig­hed på en af Kø­ben­havns mest eks­klu­si­ve adres­ser. Den 39-åri­ge Le­go-mil­li­ar­da­er, der er nevø til Dan­marks ri­ge­ste mand, Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen, har nem­lig få­et he­le 13,8 mil­li­o­ner kro­ner for den flot­te pa­la­e­lej­lig­hed. Det frem­går af nye op­lys­nin­ger hos Ting­lys­nin­gen.

Det be­ty­der, at den ri­ge ar­ving, der har sin for­mue fra sin mor, Gun­hild Kirk Jo­han­sen, der er sø­ster til Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen, måt­te gi­ve et nedslag på 1,1 mil­li­on kro­ner, da den 310 kva­drat­me­ter sto­re lej­lig­hed i maj var ud­budt til 14,9 mil­li­o­ner kro­ner hos ejen­doms­ma­eg­ler Ja­mes Iu­el-Bro­ck­dor­ff.

Men An­ders Kirk Jo­han­sen kan al­li­ge­vel smi­le over sal­get. Da han i sin tid køb­te lej­lig­he­den i 2011, gav han nem­lig ’kun’ 11 mil­li­o­ner for den her­ska­be­li­ge lej­lig­hed, hvil­ket be­ty­der, at den ri­ge ar­ving har tjent over 2,5 mil­li­o­ner kro­ner på lej­lig­he­den.

BT har tid­li­ge­re be­skre­vet, hvor­dan Sankt An­nae Plads i Kø­ben­havn er en af de mest eks­klu­si­ve adres­ser i ho­ved­sta­den – kun et langt stenkast fra Ama­li­en­borg. Fint sel­skab Og det er da og­så et over­flø­dig­heds­horn af kend­te og ri­ge men­ne­sker, som den nye ejer af An­ders Kirk Jo­han­sens lej­lig­hed får som na­bo­er.

Som BT tid­li­ge­re har be­skre­vet, så ejer in­ve­sto­ren Hans-Chri­sti­an Bød­ker Jen­sen samt god­se­jer­par­ret Sis­se Graum Jør­gen­sen og Ul­rik The­op­hil Jør­gen­sen, der ejer Søl­le­sted­gård Gods på Lol­land, lej­lig­he­der i sam­me op­gang.

Der­til kom­mer, at blandt an­dre An­ders Kirk Jo­han­sens bror, Cas­per Kirk Jo­han­sen, ejer en lej­lig­hed på den mod­sat­te si­de af den be­røm­te plads. Og og­så Sky­pe­mil­li­ar­da­er Ja­nus Fri­is har på et tids­punkt har haft fin­gre i en lej­lig­hed på den ef­ter­trag­te­de adres­se, hvil­ket er kom­met frem un­der hans rets­li­ge stri­dig­he­der med eks­ka­e­re­sten Au­ra.

Iføl­ge Ken­neth Kapsch, der er ejen­doms­ma­eg­ler og me­din­de­ha­ver af ejen­doms­ma­eg­ler­fir­ma­et Sies­bye Kapsch, er der rift om lej­lig­he­der­ne på Sankt An­nae Plads.

»De, der kø­ber den­ne slags bo­li­ger, vil helst ger­ne va­ek fra turi­ster­ne. Det er et lil­le hjør­ne, hvor der er lidt me­re ro på. Det er et stil­le og ro­ligt om­rå­de. Ejen­dom­me­ne er langt me­re ma­jesta­e­ti­ske end i midt­by­en, hvor det er ejendomme fra 1600- og 1700-tal­let. Der er lej­lig­he­der­ne ty­pisk min­dre, og de er me­re lav­t­lof­te­de,« har han tid­li­ge­re sagt til BT.

Selv­om An­ders Kirk Jo­han­sen tjen­te 2,5 mil­li­o­ner kro­ner på sal­get, så har det na­ep­pe den sto­re indf ly­del­se på hans øko­no­mi. Sam­men med sin mor og tre brød­re er han vur­de­ret til at ha­ve en for­mue på sam­let 7,8 mil­li­ar­der kro­ner, hvil­ket gør, at fa­mi­li­en iføl­ge Ber­ling­s­ke Bu­si­ness’ år­li­ge op­gø­rel­se er Dan­marks 12. ri­ge­ste.

An­ders Kirk Jo­han­sen ejer des­u­den to sto­re god­ser i Vej­le-om­rå­det samt et pa­lae på Dag Ham­mer­skjolds Al­le på Øster­bro i Kø­ben­havn. Vil­la­en, der tid­li­ge­re hu­se­de den ca­na­di­ske am­bas­sa­de, blev i maj om­drej­nings­punkt i skils­mis­se­stri­dig­he­der­ne mel­lem An­ders Kirk Jo­han­sen og hans tid­li­ge­re ko­ne, Anja Kirk Jo­han­sen. Rig­man­den var nem­lig så ivrig ef­ter at få sin ko­ne ud af det sto­re pa­lae, at han ind­brag­te sa­gen for fo­ged­ret­ten, hvil­ket re­sul­te­re­de i et for­lig. Anja Kirk Jo­han­sen er si­den fr­af­lyt­tet vil­la­en, har hen­des ad­vo­kat op­lyst til BT.

Den nye kø­ber af An­ders Kirk Jo­han­sens lej­lig­hed på Sankt An­nae Plads er den 27-åri­ge Chri­sti­an Jo­hn Fil­ten­borg Brandt.

BT har for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra fa­mi­li­en Fil­ten­borg Brandt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.